تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات اجاره تجهیزات شبکه ای 2


 اجاره تجهیزات شبکه ای 2


اجاره تجهیزات شبکه ای 2اجاره تجهیزات شبکه ای

توافق نامه اجاره تجهیزات شبکه ای( " توافق نامه ")

 

ما بین:                   [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین  [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل شما]

 

و:                           [نام طرف دوم] ("وام گیرنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

شماره اجاره: [عدد]

 

1. تجهیزات و کرایه

بدین وسیله اجاره دهنده اموال شخصی ذیل را (که از این پس تجهیزات نامیده می شود) با مبلغ کرایه [مبلغ] در مدت اجاره نامه به اجاره گیرنده اجاره می دهد و اجاره گیرنده از اجاره دهنده کرایه می کند و توافق می کند که مبلغ کرایه را به اجاره دهنده پرداخت کند:

(کاملا توصیف کنید، نام تولید کننده، مدل، شماره سریال را ذکر کنید)

 

2. مدت

این اجاره بر اساس کرایه، قول، شرایط و مقررات بیان شده در اینجا برای مدت [تعداد] ماه است که از [تاریخ]، زمان تحویل تجهیزات به اجاره گیرنده یا ارسال تجهیزات از طریق موسسه حمل و نقل عادی یا موسسه دیگر به اجاره گیرنده، هر کدام که زودتر باشد، شروع می شود ]تاریخ شروع[.

 

3. خرید و تحویل تجهیزات

بدین وسیله اجاره گیرنده دستور می دهد که تجهیزات (که از اجاره دهنده درخواست خرید کرده است) از طریق موسسه حمل و نقل عادی یا غیره به نشانی واقع در شهر [کشور]، استان [استان] ارسال شود.

 

4. پرداخت کرایه

اجاره گیرنده توافق می کند که مجموع کرایه مشخص شده در فوق را با اقساط ماهیانه به صورت ذیل به اجاره دهنده پرداخت کند:

 

 

 

 

 

 

 

 

اقساط متوالی هر یک به مبلغ [مبلغ]؛

اقساط متوالی هر یک به مبلغ [مبلغ]؛

اقساط مذکور باید به صورت ذیل پرداخت شوند:

زمان: با امضای این اجاره نامه، اجاره گیرنده باید مبلغ [مبلغ] به اجاره دهنده پرداخت کند که پیش پرداخت سپرده تضمینی به مبلغ [مبلغ] و [تاریخ] اقساط ماهیانه کرایه بیان شده مذکور را تشکیل می دهد. اجاره گیرنده باید همزمان با تاریخ شروع و هر ماه در یک تاریخ مشخص پرداخت باقی اقساط ماهیانه را به ترتیب و مبالغ مذکور شروع کند و تا پرداخت کامل مجموع مبلغ کرایه به پرداخت آن ها ادامه دهد.

 

5. محل و شناسایی تجهیزات

تجهیزات باید در نشانی ارسال آن ها که در بند 3 آمده است، مستقر شوند و بدون اجازه کتبی و قبلی اجاره دهنده نباید از چنین مکانی انتقال داده شوند. اجاره گیرنده  هر گونه علامت یا حروفی که طی مدت اجاره و به درخواست اجاره دهنده در زمان تحویل بر روی آن ها نصب شده یا از این پس بر روی آن ها نصب می شود و نشان دهنده مالکیت اجاره دهنده است را تغییر نخواهد داد و حذف نخواهد کرد. اجاره گیرنده در یک محل مشخص، برچسب، پلاک یا علایم دیگر دال بر مالکیت اجاره دهنده را بر روی تجهیزات نصب خواهد کرد.

 

6. بازرسی، استنباط کلی اجاره گیرنده

اجاره دهنده مسؤول زیان یا خسارت با هر دلیل و علتی از جمله کوتاهی یا تاخیر در تحویل، تحویل به مکان اشتباه، تحویل تجهیزات معیوب یا اموالی غیر از تجهیزات، خسارت به تجهیزات، مقررات دولتی، اعتصاب، توقیف یا هر دلیل و شرایط دیگری نخواهد بود. اجاره گیرنده باید تجهیزات را ظرف [تعداد] روز کاری بعد از رسیدن به نشانی بیان شده در بند 3 بازرسی کند.

در صورتی که در طول مدت ]تعداد[ روز کاری اجاره گیرنده اعلان کتبی در مورد نقص یا دیگر اشکال در مورد تجهیزات ارائه ندهد، اجاره گیرنده اجاره گیرنده توافق می کند که تجهیزات را به طور کامل بازرسی کرده و با شرایط این اجاره نامه صحیح و سالم مطابقت دارند و باید به درخواست اجاره دهنده مبالغ مربوط به خرید تجهیزات را به اجاره دهنده پرداخت کند و با این پرداخت اجاره گیرنده برای هر گونه دعوی حقوقی علیه تولید کننده یا تامین کنندگان دیگر جای اجاره دهنده را می گیرد و اختیار تجهیزات را خواهد داشت و باید اجاره دهنده را در برابر تمامی مسؤولیت ها تضمین خسارت کند.

 

7. استفاده و نگهداری، تغییرات و اضافات

اجاره گیرنده باید از تجهیزات فقط در انجام کسب و کار خود به صورت صحیح و دقیق استفاده کند و نباید مالکیت آن را به دیگری محول کند یا وارد اجاره نامه فرعی شود یا اجاره نامه و منافع آن را بدون رضایت کتبی و قبلی اجاره دهنده واگذار کند. اجاره گیرنده به هزینه و خرج خودش باید تجهیزات را صحیح و سالم نگاه دارد و تمام قطعات و کار مورد نظر را تجهیز کند. اجاره گیرنده نباید بدون رضایت کتبی و قبلی اجاره دهنده تجهیزات را تغییر دهد. تمام لوازم یدکی، قطعات و تعویض ها را که به تجهیزات اضافه شده است بلافاصله اموال جز اموال اجاره دهنده خواهد شد و باید طبق شرایط اجاره نامه جز تجهیزات اولیه تلقی شود.

 

 

 

 

 

 

 


8. زیان و خسارت

اجاره گیرنده بدین وسیله تمام خطرات زیان و خسارت به تجهیزات را به هر علتی تقبل می کند و می پذیرد. زیان و خسارت به تجهیزات یا هر بخشی از آن به تعهدات اجاره گیرنده که طبق این اجاره نامه باید به طور کامل ادامه پیدا کند لطمه ای نمی زند. اجاره گیرنده باید در صورت هر گونه خسارت وارده به هر فقره از تجهیزات به هزینه خود:

الف) آن را به دقت و کامل تعمیر کند یا با تجهیزات مشابه و با مدل مشابه یا مدل دیگری تعویض کند.

ب) اگر تجهیزات یا هر فقره از آن به تشخیص اجاره دهنده گم شده باشد یا به سرقت رفته یا تخریب شده باشد و غیر قابل تعمیر باشد، اجاره گیرنده باید بلافاصله مبلغی معادل با مجموع مبلغ کرایه پرداخت نشده برای تراز مدت اجاره نامه یا مبلغی از آن را که اجاره دهنده به یک فقره یا چند فقره از تجهیزات اختصاص داده است به اجاره دهنده پرداخت کند.

ج) با این پرداخت، اجاره نامه تجهیزات یا اقلام تجهیزاتی خاتمه خواهد یافت و اجاره گیرنده بدون ضمانت نامه ضمنی یا صریح همان طور که هست و هر جا که هست اختیار آن را خواهد داشت.  

 

9. جبران خسارت

اجاره گیرنده باید اجاره دهنده را از تمام مسؤولیت های ناشی از مالکیت، انتخاب، تصاحب، اجاره، کرایه، کنترل عملیات، استفاده، نگهداری، تحویل یا برگشت تجهیزات جبران خسارت کند اما باید با مبالغ دریافتی اجاره دهنده ناشی از بیمه مسؤولیت اجاره گیرنده دارای اعتبار شود.

 

10. بیمه  

اجاره گیرنده باید تجهیزات را در برابر تمام خطرات زیان یا خسارت ناشی، به هر علتی معادل هزینه تعویض تجهیزات اجاره شده مذکور، بدون در نظر گرفتن استهلاک بیمه کند و از بیمه مسؤولیت عمومی شامل بیمه خسارت به اموال و بیمه صدمه به اشخاص برخوردار باشد و اجاره گیرنده مسؤول تمام سهم قابل کسر از بیمه های مورد نیاز خواهد بود. تمام بیمه های مذکور باید به شکل و مبلغ مورد قبول و با شرکت های مورد قبول اجاره دهنده باشد. تمام بیمه های زیان و خسارت باید قابل پرداخت بایستی به صورتی باشد که خسارتها به اجاره دهنده پرداخت شود و چنین بیمه مسؤولیتی باید با نام مشترک اجاره دهنده و اجاره گیرنده باشد.

اجاره گیرنده باید حق بیمه ها را پرداخت کند و بیمه نامه ها یا کپی آن ها یا مدارک دیگر چنین پوشش بیمه ای و مورد قبول اجاره دهنده را به اجاره دهنده تحویل دهد. هر بیمه گر باید با پشت نویسی بیمه نامه های صادره یا اسناد مستقل تهیه شده برای اجاره دهنده  توافق کند که یک ابلاغیه کتبی و قبلی [تعداد] روز از تاریخ اجرای هر گونه تغییر یا لغو چنین بیمه نامه ای به اجاره دهنده خواهد داد. اقدامات قانونی این بیمه قابل پرداخت به واسطه زیان یا خسارت به تجهیزات به اختیار اجاره دهنده برای تعویض، تجدید یا تعمیر تجهیزات که ممکن است گم شود، به سرقت برود، تخریب شود یا خسارت ببیند یا برای پرداخت تعهدات اجاره گیرنده کاربرد خواهد داشت. اجاره گیرنده بدین وسیله اجاره دهنده را به عنوان وکیل حقوقی خود برای اقامه دعوی، دریافت پرداخت یا امضاء و پشت نویسی تمام اسناد، چک ها یا سفته های دریافتی برای زیان یا خسارت طبق بیمه نامه مذکور منصوب می کند. در صورت کوتاهی اجاره گیرنده در تهیه یا نگهدای بیمه مذکور یا پیروی از تبصره های دیگر این اجاره نامه، اجاره دهنده حق دارد این بیمه را از طرف اجاره گیرنده به اجرا بگذارد. در آن صورت تمام پول های صرف شده و مخارج اجاره دهنده در اجرا و پیروی این بیمه کرایه مازاد تلقی خواهد شد و باید توسط اجاره گیرنده به اجاره دهنده با قسط ماهانه بعدی کرایه پرداخت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. پیروی از قوانین، پرداخت مالیات

اجاره گیرنده باید از تمام [قانون کشور شما] و مقررات مربوط به آن پیروی کند و باید فوراً در موعد مقرر حق الزحمه پروانه، حق ثبت، ارزیابی، هزینه و مالیات های شهری و کشوری را به استثنای مالیات های قابل پرداخت در رابطه با درآمد اجاره دهنده که اکنون یا بعداً به مالکیت، تصاحب، اجاره، کرایه، کنترل، استفاده، نگهداری، تحویل یا برگشت تجهیزات تحمیل می شود پرداخت کند و باید اجاره دهنده را در برابر تخطی قطعی یا واقعی حمایت کند و تمام هزینه ها و مخارج از هر نوع در رابطه با آن یا ناشی از آن را پرداخت کند.

 

12. مالکیت اجاره دهنده، ثبت

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//