تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مشاوره و پیمانکاران مستقل توافقنامه محرمانگی برای مشاوران و پیمانکاران


 توافقنامه محرمانگی برای مشاوران و پیمانکاران


توافقنامه محرمانگی برای مشاوران و پیمانکاران

 

 

قرارداد حفظ محرمانه ی اطلاعات

 


قرارداد حفظ محرمانه ی اطلاعات

 

ما بین:                    [نام شرکت] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل شما]

 

 

و:                           [نام امضاء کننده] ("امضاء کننده")، شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر می باشد یا شرکتی که بر اساس قوانین ]کشور[ تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

با توجه به ضوابط و الزامات قرارداد، طرفین با موارد ذیل را موافقت می نمایند.

 

1- طول مدت قرارداد

این قرارداد از زمان ایجاد قرارداد اصلی ما بین امضاء کننده و شرکت شروع می شود و در تمام دوره روابط مشاوره ای، شراکتی و تجاری طرفین و همچنین برای دوره ی معینی بعد از آن که در پایین مشخص می شود، قابل اجرا می باشد.  چنین توافق نامه ای، هیچ گونه رابطه ای تجاری را بین طرفین ایجاد نمی نماید و سایر روابط تجاری بایستی به صورت کتبی به امضاء طرفین برسد.

 

2- تعهدات و ضمانت

امضاء کننده تعهد می نماید که این قرارداد باعث نخواهد شد که او تعهد خود نسبت به شرکت یا شخص دیگر برای حفظ محرمانه ی اسرار تجاری او را نقض کند. همچنین وی تصدیق می نماید که شرطی در این توافق وجود دارد بدین مضمون که بدون موافقت صاحب کار قبلی، امضاء کننده از اطلاعات محرمانه ی او، چه به صورت کابی و چه به صورت غیر کتبی، برای انجام وظایف خود، استفاده نکرده و نخواهد کرد. نقض این شرط، باعث فسخ قرارداد خواهد شد. به جز مواردی که به صورت کتبی در پشت ورقه ی امضاء شده قید شده است، امضاء کننده هیچ گونه اختراع دیگری ندارد که این قرارداد شامل آن نشود و بدین وسیله، امضاء کننده تعهد می نماید که هیچ ادعایی را در رابطه با استفاده ی شرکت از اختراعاتش نخواهد داشت.

  

  3- راز داری

 

الف) امضا کننده توافق می نماید که شرکت لیست مشتریان، اطلاعات مربوط به قیمت گذاری، منابع تأمین، تکنیک ها، اطلاعات کامپیوتری، نقشه ها، نمودارها، روشها، اطلاعات مربوط به طراحی محصولات، اطلاعات بازار یابی، اطلاعات فنی، استانداردهای اجرایی و سایر اطلاعات اختصاصی و محرمانه و همچنین اسرار تجاری، حق انحصاری و حق کپی برداری را به وی ارائه نموده یا ممکن است ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ب) امضاء کننده توافق می نماید که چنین اطلاعاتی دارای ارزش اقتصادی مستقلی هستند که برای عموم و یا برای کسانی که می توانند از آنها بهره ی اقتصادی ببرند، آشکار نیست و شرکت تمامی تلاش خود را برای حفظ محرمانه انها انحام می دهد. به جز در مواردی که برای اجرای تعهدات امضاء کننده بر اساس این توافق نامه ضروری باشد، امضاء کننده نبایستی این توافق نامه، شرایط آن و اطلاعات محرمانه را برای سایر افراد افشا نماید. به جز در مواردی که برای اجرای تعهدات امضاء کننده بر اساس روابطش با شرکت ضروری می باشد، وی حق کپی محصولات و اطلاعات محرمانه شرکت را نخواهد داشت.

 

پ)امضاء کننده نمی تواند بدون اجازه کتبی، اطلاعات محرمانه را جابجا نماید. در صورت درخواست شرکت، وی بایستی تمامی اطلاعات محرمانه را بازگرداند. در صورتیکه وی اطلاعات محرمانه را برای اشخاص دیگر افشاء نماید، بایستی به آنها اخطار کند که این را بایستی محرمانه نگه دارند و به ضوابط و الزامات قرارداد پایبند باشند. همچنین توافق می نماید که پس از فسخ قرارداد، و زمانی که از این اطلاعات استفاده می کند، مشتریان یا مشتریان احتمالی شرکت را جلب نکند.

 

4- اطلاعات اختصاصی

 

الف)براساس این توافق نامه اطلاعات اختصاصی شرکت شامل موارد ذیل می باشد: اطلاعات، داده ها، اسناد کتبی، یادداشت ها، نقشه ها، عکس ها، برنامه های کامپیوتری، نرم افزارها، رسانه ها، اختراعات، کشفیات، پیشرفت ها، ابزارها، ماشین ها، دستگاه ها، تجهیزات، طراحی ها، عملکردها، برچسب ها، سیستم ها، نظریه ها، لیست مشتریان، نیازهای مشتریان، قیمت ها، مراحل، آزمایش ها، مفاهیم و فرمول ها، روش ها، اطلاعات مربوط به بازار یابی، اسرار تجاری، محصولات شرکت، بازاریابی، تبلیغات، مسائل مالی شرکت و وابستگان.

 

ب)تمامی عناوین، مزایا، اطلاعات و اسناد کتبی که به واسطه قرارداد،  به امضاء اعطا شده بودند، پس از فسخ قرارداد وی، حق انحصاری تمامی آنها متعلق به شرکت بوده و وی نیز بایستی آنها را به شرکت تحویل دهد. اطلاعات محرمانه ممکن است 1)به صورت منفرد و یا اشتراکی به دست آمده باشد 2)در ساعات عادی کاری شرکت بدست آمده باشد 3)به درخواست امضاء کننده و یا به پیشنهاد شرکت ارائه شده باشند. 4) به وسیله تجهیزات و وسایل شرکت به دست آمده باشد. 5) به وسیله شرکت و غیره به دست آمده باشد.

 

پ) امضاء کننده بایستی با تمامی قوانین و ضوابطی که توسط شرکت جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه صورت می گیرد، موافقت نماید. امضاء کننده رئیس و تمام معاونان رئیس شرکت را به عنوان وکیل بلا عزل خود انتخاب می کند تا به عنوان وکیل مقید او تمامی اعمال لازم برای به دست آوردن حق انحصاری و کپی برداری را بر اساس قانون انجام دهند، در صورتیکه 1) امضاء کننده از اجرای موارد بالا خودداری نماید و یا 2) در دسترس نباشد. امضاء کننده توافق می نماید که این اختیارات را با میل خود داده است و در صورت مرگ و یا از کار افتادگی او نیز این اختیارات باقی خواهند ماند.  

 

 

ت)امضاء کننده بایستی تمامی موارد ذیل را سریعاً و به صورت کامل به شرکت ارائه نماید:

 

1) تمامی اطلاعات اختصاصی که توسط وی، به تنهائی یا با کمک دیگران، در مدت این قرارداد ایجاد شده اند و یا به صورت تئوری می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) تمامی درخواستهای امتیاز و ثبتهای حق کپی برداری که توسط امضاء کننده، در طول یک سال بعد از قرارداد بایگانی شده اند، که شامل، اما نه محدود به، مواد و روشهای مربوط می باشد.

 

ث- هر گونه درخواست امتیاز و ثبت حق کپی برداری که در طول یک سال بعد از پایان این قرارداد توسط امضاء کننده بایگانی شده است، اطلاعات اختصاصی شرکت فرض می شود، مگر آنکه وی بتواند خلاف آن را ثابت نماید.

د- هیچ عاملی در قرارداد وجود ندارد که شرکت از مالکیت انحصاری اطلاعات اختصاصی بر اساس این قرارداد منع نماید. شرکت در اعمال حق خود نسبت به هر رقم از این اطلاعات اختصاصی، ممکن است که هیچ درخواست امتیازی و یا ثبت حق کپی برداری ای را بایگانی نکند، یا ممکن است که بخواهد این اطلاعات را به طور محرمانه حفظ کند، یا ممکن است تصمیم به ئاگذاری این اطلاعات نماید، یا آن را به عموم بدهد. امضاء کننده هیچ حقی در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه و اختصاصی متعلق به شرکت را ندارد.

 

5- کار در قبال دریافت مبلغ

...

 

19- المثنی

 

قرارداد شامل المثنی می باشد که هر دوی آنها بعنوان قرارداد اصلی می تواند مورد استفاده قرار گیرند که با یکدیگر 1 سند واحد را تشکیل می دهد.

 

 

20- اجرای تعهدات

 

تعهّدات و الزامات این توافق نامه بصورت منفصل می باشند، و در صورتیکه هر یک از الزامات و تعهدات غیر قانونی و بی اعتبار تلقی گردد. سایر الزامات و تعهدات به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

 

21- حق الوکاله

 

در صورتیکه هر یک از طرفین بر علیه طرف دیگر قرارداد دعوی قضایی انجام دهد، پس از پایان دعوی، طرف فائق دعوی می تواند از طرف دیگر خسارت های مالی وارده و همچنین حق الوکاله را دریافت نماید. وی می تواند حق الوکاله را از طرف دیگر دریافت نماید در صورتیکه 1- چنین هزینه ای در نتیجه دعوی قضایی بوده باشد. 2- هرگونه هزینه هایی که پس از دعوی قضایی در رابطه با آن متوجه وی گردیده باشد. الزامات و ضوابط صی در خصوص بازپرداخت هزینه ها و حق الوکاله وجود دارد.

 

 

22- تغییرات

 

قرارداد بصورت کتبی و با امضاء طرفین قابل تغییر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23- توافق اولیه

 

این قرارداد شامل قرارداد کامل می باشد که موضوع قرارداد و تمامی ضوابط و شرایط و الزامات توافق شده بین طرفین را شامل می شود. همچنین جایگزین تمامی قراردها مذاکره ها، ضمانت ها و شرایط موجود میان طرفین می باشد.

 

 

24- اعراض از حق

 

فسخ هر یک از ضوابط و شرایط بایستی به صورت کتبی تنظیم گردد و فسخ هر یک از ضوابط و شرایط باعث از بین رفتن سایر شرایط و ضوابط مشابه نخواهد شد. تاخیر در اجرا و یا حذف هریک از شرایط و ضوابط باعث از بین رفتن چنین حقی نمی گردد.

 

 

25- ابهام

 

طرفین قرارداد، ضوابط و شرایط آن را مطالعه نمود، و حق ایجاد تغییرات در آن را دارا می باشند. و همچنین هر یک از طرفین می تواند در خصوص قرارداد با وکیل قانونی خود مشاوره نمایدو در صورت وجود هرگونه ابهامی در خصوص شرایط و ضوابط قرارداد، بایستی پیش از انعقاد آن رفع گردد.

 

 

26-حوزه قضاء

 

قرارداد براساس قوانین [کشور] تعبیر و تفسیر خواهد شد و هرگونه مشکلی در خصوص آن بایستی در مرجع قانونی [کشور] حل گردد.

 

 

27-دریافت کپی

 

امضاء کننده توافق می نماید که کپی قرارداد را دریافت نموده است.

 

  

شرکت                                                 امضاء کننده (پیمانکار، مشاور)

 

 

__________________________          ___________________________ 

امضاء                                                  امضاء              

_________________________             ___________________________

نام و نام خانوادگی، پست سازمانی           نام و نام خانوادگی، پست سازمانی        

 

 

 

 


برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//