تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مشاوره و پیمانکاران مستقل توافقنامه ی پیمانکار مستقل


 توافقنامه ی پیمانکار مستقل


توافقنامه ی پیمانکار مستقل

 

قرارداد پیمانکار مستقل

 

قرارداد پیمانکار مستقل ("قرارداد")

 

 

ما بین:                    [نام پیمانکار مستقل] ("پیمانکار مستقل")، شرکتی که بر اساس قوانین  [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

 

[نشانی کامل]

 

 

و:                           [نام شرکت] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین ]کشور[ تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل شما]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

شرح محتویات

 

پیمانکار مستقل که خدمات [توضیح دهید] را برای شرکت انجام خواهد داد، دارای شماره ی  مالیاتی کارفرمایی [شماره] و همچنین مجوز تجاری به شماره ی [شماره] می باشد.

 

پیمانکار مستقل تمامی قوانین کشوری، استانی و محلی مربوط به پروانه ی تجاری، پروانه ی فروش، مجوز،  شرایط لازم گزارش دهی، شرایط کسر از حقوق برای مالیات و سایر الزامات قانونی از هر نوع که برای اجرای فعالیت تجاری مذکور و محدوده ی کاری که به عنوان یک پیمانکار مستقل بر اساس این قرارداد انجام می دهد را رعایت می نماید. پیمان کار مستقل مجاز می باشد فعالیت های مشابه را برای شرکتهای دیگر  ارائه نماید و همچنین می تواند به صورت مستقل فعالیت تجاری داشته باشد.

 

 شرکت تمایل دارد تا با پیمانکار قرارداد انعقاد نماید و وی نیز خدمات ذیل را ارائه خواهد داد. پیمانکار مستقل نیز تمایل به انعقاد قرارداد با شرکت را داشته و ضوابط و شرایط قرارداد را می پذیرد.

 

بنابراین، با توجه به شرایط و ضوابط و همچنین با توجه به قرارداد بین طرفین، طرفین با موارد ذیل موافقت می نماید.

 

1-      شرایط

 

قرارداد از تاریخ [تاریخ] نافذ می باشد و تا زمان تکمیل خدمات پیمانکار ادامه خواهد داشت که خدمات بایستی تا تاریخ [تاریخ]، یا هر زمانی که هر یک از طرفین در نظر   می گیرند تکمیل گردد.

 

2-      وضعیت پیمانکار مستقل

 

این قرارداد به هیچ عنوان یک قرارداد استخدامی نمی باشد و براساس این توافق نامه، پیمانکار به صورت مستقل عمل خواهد نمود و به هیچ عنوان کارمند استخدامی شرکت نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمانکار بایستی در خصوص عملکردهای خود به صورت مستقل و با توجه به صلاحدید خود در این قرارداد عمل نماید. این قرارداد باعث شراکت بین شرکت و پیمانکار نمی گردد و شرکت نیز نسبت به تعهداتی که پیمانکار تعیین می کند هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت، مگر آنکه کتباً اجازه داده شود. پیمانکار نبایستی، آشکارا یا طوری دیگر،  به صورت نماینده ی شرکت عمل نماید و یا نسبت به الزامات  آن متعهد باشد.

 

3-      وظایف و محدوده ی کاری

 

الف) پیمان کار توافق می نماید که تمام سعی و تلاش و انرژی خود جهت انجام [توضیح دهید] انجام دهد، که به عنوان محدوده کاری در قرارداد می باشد. انتظار می رود که محدوده کاری در تاریخ [تاریخ] تکمیل گردد.

 

ب) پیمانکار بایستی تمامی وظایف و کارهای مرتبط به محدوده ی کاری قید شده در بالا را انجام دهد، که شامل کارهای اجرا شده  و دستورات تغییر مرتبط می باشد. پیمانکار نبایستی در فعالیت هایی که در قرارداد قید نشده است وارد شود.

 

پ) تمامی دفاتر و اسناد مرتبط با محدوده ی کاری پیمانکاری بایستی در دفتر مرکزی وی حفظ و نگهداری شوند و در دسترس شرکت برای بررسی در ساعات عادی روزانه باشند.  اسنادی که شرکت مجاز می باشد تا آنها را بررسی نماید شامل اما نه محدود به، اسناد قراردادها، درخواستهای خرید و همچنین فعالیت های مجاز پیمانکار و یا شرکت در خصوص پروژه های مربوط به قرارداد می باشد.

 

ت) پیمان کار بایستی نسبت به مدیران و رؤسای شرکت مسئول باشد. با این حال وی نیازی به رعایت برنامه کاری روزانه ندارد. بایستی تمامی وسائل مورد نیاز را تهیه کند. پیمانکار نبایستی تنها از تجهیزات و وسایل شرکت جهت انجام وظایف خود براساس توافق نامه استفاده نماید. هرگونه توصیه ای که درخصوص محدوده کاری به پیمان کار ارائه می شود بایستی به عنوان یک پیشنهاد باشد نه یک دستور. شرکت مجاز می باشد تا فعالیت های پیمانکار را بررسی نموده تا از هماهنگی آن براساس قرارداد اطمینان حاصل نماید.

 

4- تضمین خدمات

 

الف. پیمانکار تضمین می کند که افراد زیر (کارمندان کلیدی)، خدمات را تا پایان کار انجام خواهند داد (با عنوان و نام مشخص کنید):

 

]نام کارمند کلیدی و عنوان او[

]نام کارمند کلیدی و عنوان او[

 

 ب. کارمندان کلیدی بایستی با رضایت کتبی شرکت انجام شود. این رضایت نبایستی بدون دلیل دریغ شود.

 

5-حقوق

 

الف) شرکت بایستی به پیمانکار در خصوص انجام وظایف و کارهای مربوط به محدوده ی کاری ذکر شده در ذیل هزینه پرداخت نماید.

 

[توضیح دهید]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) چنین مبالغی در زمان های مختلف و با توجه به شرایط ذکر شده در ذیل به وی پرداخت خواهد شد.

 

[توضیح دهید]

 

6-اعلان در خصوص عدم پرداخت مالیات

 

پیمانکار تصدیق می نماید که اظهارنامه های مالیاتی مربوط به [توضیح دهید] و سایر اظهارنامه های مربوط را تحویل خواهد گرفت و بایستی آنها را براساس قوانین کشوری و استانی پرداخت نماید. پیمانکار توافق می نماید که در صورت ایجاد خسارت و هزینه، شامل حق الوکاله و هزینه های قانونی، به شرکت که ناشی از عدم پرداخت اظهارنامه های مالیاتی توسط  وی می باشد، آنرا جبران نماید.

 

7-توافق برای فسخ مزایا

 

الف) بدین وسیله پیمان کار توافق می نماید که وی هیچ گونه حقی درخصوص دریافت مزایای شغلی که به کارکنان شرکت تعلق می گیرد ندارد. این مزایا شامل، اما نه محدود به،  مزایای بهداشتی، مزایای مرحصی و غیبت از کار به خاطر مریضی، برنامه های مربوط به سهام  و غیره می باشند. چنین مزایایی مربوط به مزایای غیر دستمزدی می باشد که ممکن است به صورتی دیگر به پیمانکار به واسطه ی خدماتش به شرکت تعلق گیرد و برای طول مدت قرارداد معتبر است. این فسخ مستقل از موقعیت استخدامی پیمانکار مستقل که برای پرداخت مالیات و یا اهداف دیگر مقرر شده است، می باشد.

 

ب) این قرارداد و یا هیچ یک از وظایف و تعهدات مربوط به آن، بدون موافقت طرف دیگر قرارداد قابل واگذاری نمی باشد.

 

8-فسخ قرارداد

 

 قرارداد می تواند پیش از تاریخ تکمیل محدوده کاری توسط هریک از طرفین و با ارائه ی اعلان در ]تعداد[ روز فسخ گردد. فسخ قرارداد نبایستی باعث ایجاد لطمه به مزایایی که به فسخ کننده براساس قانون، برابری و یا این قرارداد تعلق می گیرد شود.

 

...

  

24- شمولیت قرارداد

 

 این قرارداد بصورت کامل و مستقل بوده و تمامی قراردادهای شفاهی و کتبی مابین طرفین به جز  توافقات مربوط به رازداری ، اسرار تجاری و عدم رقابت و عدم افشای اطلاعات را جایگزین می شود. این قرارداد شامل تمامی الزامات و تعهدات مربوط به طرفین به جزء توافقات مربوط به رازداری، اسرار تجاری، عدم رقابت و عدم افشای اطلاعات می باشد.

 

25-عدم اعتبار الزامات  

 

در صورتی که هر یک از الزامات و تعهدات قرارداد براساس مرجع قانونی بی اعتبار تلقی گردد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر الزامات و تعهدات قرارداد به قوت خود باقی خواهند ماند.

  

26- قوانین حاکم

 

قرارداد براساس قوانین [کشور] تعبیر و تفسیر خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، طرفین، بدین وسیله این قرارداد را از تاریخ ذکر شده در بالا قانونی کرده اند.

 

 

 

پیمانکار مستقل                                    شرکت

 

 

__________________________             __________________________

امضاء مجاز                                              امضاء مجاز  

 

_________________________               __________________________

نام و نام خانوادگی، پست سازمانی          نام و نام خانوادگی، پست سازمانی

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//