تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 توافقنامه ی مشاوره- بلند


توافقنامه ی مشاوره- بلند

 

 

توافقنامه‌ مشاوره


 

توافقنامه مشاوره

 

ما بین:         [نام مشاور]  ("مشاور")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام شركت شما]  ("شركت")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

        

در صورتیکه بین شرایط ضمایم و خود توافقنامه تضادی باشد، شرایط ضمایم، غالب خواهند بود.

با توجه به موارد فوق و توافقات دو جانبه توضیح داده شده و برای قانونی بودن توافقنامه، طرفین به شرح ذیل توافق می‌نمایند:

 

1- شرح بخشی از سند :

 

الف) "مشاور" در حوزه خدمات تجاری "شرکت" متخصص بوده و تمایل دارد خدمات مشاوره‌ای به "شرکت" ارائه دهد.

 

ب) مطابق شرایط و طی دوره‌ی توضیح داده شده، "شرکت" خواستار استخدام "مشاور" به عنوان یک مقاطعه‌کار مستقل، نه یک کارمند، می باشد.

 

ج) "شرکت" قصد از خدمات مشاوره‌ای که توسط خود "مشاور" یا کارمندان منتصب وی ("نمایندگان") ارائه می‌شود، به نفع خود یا شرکت های همکاری کننده با وی در آینده (مجموعه‌ها، نهادهای تجاری یا نهادهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

را کنترل می‌کنند یا تحت کنترل شرکت هستند) استفاده کند و "مشاور" طبق شرایط و طی دوره‌های ذیل،  قصد تامین خدمات مشاوره‌ای برای شرکت را دارد.

د) "شرکت" زمان، تلاش و هزینه‌ مشخصی را جهت جمع آوری اطلاعات اختصاصی (توضیح داده شده در زیر) و حیاتی برای فعالیت تجاریش، نموده است.

 

ه) اطلاعات اختصاصی، در صورت نیاز برای تامین خدمات مشاوره‌ای، در اختیار "مشاور" و نمایندگان وی قرار می‌گیرد و "شرکت" فقط در صورتی قصد دریافت چنین خدماتی را دارد که امنیت اطلاعاتش حفظ شود.

 

2- خدمات

 

"مشاور" با تامین خدمات مشاوره‌ای لیست شده در پیوست "الف" توافقنامه، موافقت می نماید. این خدمات مشاوره‌ای از این پس با عنوان "خدمات" نامبرده می‌شوند. "شرکت" موافقت می‌کند که "مشاور"، امکان دسترسی به آن دسته از منابع و کارمندان "شرکت" را که برای اجرای خدمات این توافقنامه لازم است، دارا می باشد.

 

3- دوره مشاوره

 

1-3 دوره اصلی

 

بدین وسیله "شرکت"، "مشاور" را در پست خود ابقا می‌کند و "مشاور" موافقت می‌کند كه خدمات توضیح داده شده در پیوست "الف" را برای مدت دوره‌ای ("دوره "مشاور"ه") که از تاریخ این توافقنامه آغاز و در الف) [تاریخ قابل اجرا]، ("تاریخ دوره") یا ب) تاریخ اتمام دوره‌ی "مشاور"ه طبق بخش 7، هر کدام که زودتر باشد، تمام می‌شود، برای "شرکت" تامین کند. "شرکت" موظف است مبلغ ذکر شده در بخش 7 را در پایان دوره مشاوره به "مشاور" پرداخت نماید و پس از آن الزامات "شرکت" تحت این توافقنامه، به پایان می‌رسد.

 

2-3 تجدید

 

طبق بخش 7، دوره مشاوره (بدون اقدام طرفین) به صورت خودكار در سالگرد و تاریخ دوره به مدت [تعداد] ماه تجدید می‌شود، مگر اینکه هر یک از طرفین از طریق اخطار کتبی، [تعداد] روز قبل از آغاز دروه [تعداد] ماهه تجدید قرارداد، طرف دیگر را مطلع نماید، که دوره مشاوره به اتمام خواهد رسید. دروه مشاوره به هیچ عنوان از [تاریخ آخر] به بعد تجدید نخواهد شد. حق هر دو طرف برای اتمام با دلیل یا بدون دلیل دوره مشاوره به جای تجدید توافقنامه، محفوظ می‌باشد.


 

 

 

 

 

  

 

 4- وظایف و مسئولیت ها

 

الف) بدین وسیله "مشاور" موافقت می‌کند، خدمات توضیح داده شده در پیوست "الف" ضمیمه شده به توافقنامه را برای "شرکت" تامین و اجرا کند. "مشاور" باید تمام تلاشش را برای اجرای خدمات ذکر شده و دیگر خدماتی که ممکن است مورد درخواست "شرکت" باشد، انجام دهد. "مشاور" موافقت می‌کند که مگر در صورتیکه "شرکت" به صورت کتبی یا با روش دیگری طور دیگری بخواهد، هر هفته حداقل [تعداد ساعات توافق شده] ساعت به ارائه خدمات اختصاص دهد یا [تعداد توافق شده] نفر را برای تامین خدمات "شرکت"، انتخاب کند.

 

ب)"مشاور" باید جهت انجام تعهداتش تحت این توافقنامه، تمام تلاشش را در انتخاب نمایندگان مناسب دارای اطلاعات از تحقیقات، پیشرفتها و کالاهای "شرکت" انجام دهد. هر یک از نمایندگان "مشاور" که به نظر "شرکت" در ارائه مناسب خدمات "شرکت" نالایق باشند، باید طی [تعداد] روز پس از دریافت اخطار "شرکت" توسط "مشاور"، جایگزین شود.

 

ج)"مشاور" باید تمام تلاشش را برای هماهنگی با سیاستها و اقدامات مربوط به استفاده از امکانات در جهت اجرای خدمات ذکر شده انجام دهد و تضمین نماید که نمایندگانش نیز در این زمینه هماهنگ هستند. "مشاور" با تصدیق‌نامه و اظهاریه‌ واگذاری ابتکارات ضمیمه شده به توافقنامه تحت عنوان پیوست "ب"، موافقت می نماید و باید نمایندگانش را متقاعد نماید  که این ضمایم را بپذیرند. "مشاور" باید یک کپی امضا شده از این تصدیق‌نامه و اظهاریه‌ واگذاری ابتکارات را قبل از آغاز ارائه خدمات توسط نمایندگان، برای "شرکت" ارسال نماید.

 

د)"مشاور" باید به نفع "شركت" و به عنوان طرف سوم، قبل از اجرای خدمات این توافقنامه توسط نمایندگانش، توافقنامه کتبی نمایندگی، كه كمتر از شرایط بخشهای 2و 5و 6و 7 این توافقنامه محدود نمی‌باشد، را دریافت کند.

 

ه) پرسنل در نظر گرفته‌ شده توسط "مشاور" برای ارائه خدمات این توافقنامه به "شرکت"، در واقع کارمندان یا نمایندگان "مشاور" می باشند و به هیچ عنوان نماینده یا کارمند "شرکت" محسوب نخواهند شد. "مشاور" مسئولیت کامل فعالیتهای این پرسنل را در هنگام اجرای خدمات بر عهده دارد و تنها مسئول نظارت، هدایت و کنترل روزانه فعالیت و پرداخت حقوق (در صورت وجود) (شامل تمام مالیاتهای سالانه‌ مورد نیاز) می‌باشد.

 

5- دستمزدها، سود و هزینه ها

 

1-5 دستمزد

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به خدمات ذکر شده در توافقنامه که بدون محدودیت شامل ارائه خدمات به شرکت های همکار نیز می‌باشد، طبق روند معمول و در صورت درخواست، طی دوره توافقنامه مبلغ [مبلغ] توسط "شرکت" به "مشاور" پرداخت می‌گردد.

 

2-5 سود

 

غیر از دستمزد مشخص شده در بخش 1-5، نه "مشاور" و نه نمایندگانش هیچ دستمزد مستقیم یا غیرمستقیم دیگری برای اجرای خدمات این توافقنامه، دریافت نخواهند کرد.

 

3-5 هزینه ها

 

"شرکت" باید هزینه سفر ها و دیگر هزینه های تجاری "مشاور" و نمایندگان او جهت اجرای  خدمات را، در صورت درخواست، به "مشاور" بپردازد.


6- صدور صورتحساب

 

"شرکت" باید مبالغ توافق شده در این توافقنامه را طبق فاکتورهای دریافتی از "مشاور"، به وی پرداخت نماید.

 

7- اتمام رابطه مشاوره ای

 

1-7 از طرف شرکت یا "مشاور"

 

هر یک از طرفین توافقنامه می‌تواند در هر زمانی، با دلیل یا بدون دلیل، با ارسال اخطار کتبی [تعداد] روزه به طرف دیگر، دوره مشاوره را بدون مسئولیت به پایان برساند. اگر "مشاور" رابطه مشاوره‌ای با "شرکت" را طبق بخش های 3،2 و4 به پایان برساند، "شرکت" حق دارد با صلاحدید خودش بدون دادن اخطار، توافقنامه را تمام کند. "شرکت" باید دستمزد "مشاور" را طبق بخش 5 تا اتمام دوره مشاور ه به وی بپردازد و از آن پس تمام الزامات "شرکت" تمام می‌شود.

 

2-7 اتمام در نتیجه ورشکستگی

 

در صورت وجود موارد زیر، دوره مشاوره و الزامات "شرکت" تحت این توافقنامه (شامل الزام پرداخت دستمزد به "مشاور" طبق بخش 5) تمام می‌شود: (الف) انتصاب یک متصدی دریافت، واریز کننده‌ حساب یا امانت‌دار برای "شرکت" با حکم یک مسئول لایق به دلیل رای

 

 

 

 

 

 

آن مسئول به ورشکستگی یا عاجز از پرداخت دیون "شرکت". ب) تشکیل پرونده ورشکستگی داوطلبانه، واگذاری به نفع بستانکاران یا وارد مذاکره شدن با بستانکاران از طرف "شرکت" یا ج) هر اقدام رسمی از طرف هیئت مدیره برای اتمام اعتبار یا اقدامات "شرکت".


8- الزامات اتمام

 

بدین‌وسیله "مشاور" تصدیق و موافقت می‌کند، تمام دارایی که بدون محدودیت شامل دفاتر، کتابهای راهنما، مدارک، گزارشات، قراردادها، لیست ها و دیگر مدارک یا کپی آنها، اطلاعات اختصاصی و تجهیزات تهیه شده توسط "مشاور" یا نمایندگان او در زمان ارائه خدمات و یا مواد مرتبط با ایده‌های ابتکاری است، متعلق به "شرکت" می‌باشد و باید بلافاصله پس از اتمام دوره‌ی مشاوره به "شرکت" بازگردد. پس از اتمام، نه "مشاور" و نه نمایندگانش به صورت کتبی یا شفاهی به اطلاعات اختصاصی دسترسی نخواهند داشت.

نمایندگی ها و تعهدات موجود در اینجا و الزامات "مشاور" تحت بخشهای 3،2 و 4، پس از اتمام دوره‌ی مشاوره و انقضای این توافقنامه نیز ادامه خواهند داشت.

 

9- واگذاری: جانشینان و  واگذاران

 

"مشاور" موافقت می‌کند، به صورت داوطلبانه، غیر داوطلبانه یا به دلایل قانونی، هیچ یک از الزامات این توافقنامه و حقوق خود در مورد شکایات و قیود بستانکاران را واگذار نکرده، نفروشد و به هیچ شخصی وکالت انجام آنها را ندهد. هر نوع واگذاری، انتقال یا اعطای وکالت، ملغی می‌باشد. هیچ ‌یک از موارد این توافقنامه نباید مانع اتحاد "شرکت" با دیگر مجموعه‌ها یا فروش دارایی ها و اموال قابل توجه "شرکت" یا واگذاری این توافقنامه و الزامات آن به جانشین یا شرکت همکار دیگری، شود. با توجه به این موارد، این توافقنامه برای طرفین، جانشینان، وصی، نماینده قانونی و واگذاران آن الزام‌آور است و منافع آنها را تامین می‌کند و به نفع هیچ فرد یا نهاد دیگری غیر از این گروه نخواهد بود.

 

10- محل کار

 

خدمات "مشاور" قانوناً در [آدرس] ارائه خواهد شد، اما در صورت درخواست، "مشاور" خدمات را در آدرس شرکت [آدرس] یا هر محل دیگری که "شرکت" برای ملاقات با نمایندگان تعیین کرده، ارائه خواهد نمود.

11- زمان اختصاص داده شده به کار

ساعات اختصاص داده شده به کار برای اجرای خدمات توافقنامه، تماماً تحت کنترل "مشاور" خواهد بود و "شرکت" در مورد تعیین ساعات ضروری برای رسیدن به اهداف توافقنامه به "مشاور" اطمینان دارد. این برنامه‌ریزی احتمالا برای روزهای کاری هر هفته انجام خواهد شد، همچنین بدون شک هفته‌هایی وجود خواهند داشت که "مشاور" در آن خدمات ارائه ننماید یا بالعکس کل هفته را مشغول به کار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

12- اطلاعات محرمانه

 

هر طرف قرارداد باید نسبت به طرف دیگر وفادار باشد و اطلاعات محرمانه طرف دیگر را برای فردی غیر از طرفین توافقنامه فاش نکند. اطلاعات محرمانه، اطلاعاتی هستند که به تحقیقات، پیشرفت، رازهای تجاری یا اقدامات تجاری طرف دیگر مرتبط می‌باشند، اما اطلاعاتی را که عموماً در دسترس است و افرادی غیر از طرفین قرارداد که اطلاعاتی معمولی از طراحی و برنامه‌نویسی سیستمهای کامپیوتری دارند نیز به آنها دسترسی دارند، را شامل نمی‌شود. بدین‌ وسیله "مشاور" تصدیق می‌کند که ممکن است طی اجرای توافقنامه، اطلاعات محرمانه‌ "شرکت" را دریافت نماید، بنابراین متعهد می‌شود که تمام این اطلاعات را که به تجارت مشتری مربوط است، محرمانه نگه دارد، مگر اینکه لازم باشد برای انجام الزامات توافقنامه، اطلاعات در اختیار همکاران یا کارمندانش قرار گیرد.

 

الف) "مشاور" موافقت می‌کند که اطلاعات در اختیارش را طی دوره توافقنامه، مگر همانطوری که در شرح وظایفش آمده، افشا نکرده و مورد استفاده قرار ندهد. "مشاور" باید تمام ابتکارات، کشفیات ، فرمول ها، طرح ها، رازهای تجاری و دیگر اطلاعات تکنیکی پرکاربرد را که طی دوره توافقنامه (چه تنها و چه همراه با دیگر افراد) بدست آورده است، در اختیار "شرکت" قرار دهد. "مشاور" موافقت می‌نماید که بدون رضایت کتبی "شرکت"، اطلاعات، داده ها، راهنماها، دیسک ها‌، ابزارها، خلاصه مقالات، مدارک، برنامه‌ها، لیست ها و طرحها را در اختیار طرف سوم قرار ندهد یا به نفع خود یا رقبای "شرکت" از آنها استفاده ننماید.

 

ب) "مشاور" باید جهت جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه به افرادی که با آنها در ارتباط است، تمام موارد احتیاطی را انجام دهد.

 

ج) "مشاور" موافقت می‌نماید که تمام اطلاعات محرمانه را به عنوان دارایی انحصاری "شرکت" در نظر بگیرد.

 

د) "مشاور" باید در هنگام اتمام این توافقنامه، تمام طرح ها، کتابهای راهنما، نامه ها، یادداشت ها، گزارشات، دفاتر و دیگر مواد (شامل کپی این گزینه‌ها) را که به اطلاعات محرمانه تحت مالکیت یا تحت کنترلش مربوط هستند به "شرکت" باز گرداند. "مشاور" باید توافقنامه محرمانگی تهیه شده توسط "شرکت" را امضا کند.

 

13- ارائه خدمات به دیگران

 

هر چقدر اطلاعات محرمانه‌تری در درست "مشاور" باشد، وی نباید بدون رضایت کتبی "شرکت" برای فرد یا شرکت دیگری ارائه خدمات نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

14- خدمات پس از اتمام

 

 "مشاور" موافقت می‌کند که برای یک دوره [تعداد] ساله پس از اتمام این توافقنامه، خدمات مشابهی به افراد یا شرکتهایی که در شهرستانهای استان [استان/شهر]، تجارت [نوع] انجام می‌دهند، ارائه ندهد.

 

15- وضعیت "مشاور"

 

"مشاور"، مقاطعه‌کاری مستقل است و نه خود "مشاور" و نه همکاران و کارمندانش‌، استخدام ‌شدگان مشتری نمی‌باشند. بدین ‌وسیله "شرکت" برای انجام خدمات توضیح داده شده در پیوست "الف" با "مشاور" قرار داد می‌بندد و "مشاور" حق تعیین روش و ابزار ارائه خدمات را دارد. "مشاور" مجبور به ارائه خدمات طی ساعت یا روزهای ثابت نبوده و اگر خدمات در مستقلات "شرکت" انجام شود، زمان اختصاصی به خدمات بر اساس ساعات کاری معمول و نیازهای امنیتی "شرکت"، طبق صلاحدید "مشاور"، تعیین خواهد بود. "مشاور" بدین وسیله تضمین می‌کند که برای ارائه خدمات این توافقنامه، نیازی به برگزاری کلاسهای آموزشی از طرف "شرکت" ندارد. خدمات توسط "مشاور" یا کارمندان او انجام خواهد شد و نیازی به استخدام همکار برای کمک به "مشاور" و نظارت توسط "شرکت" نمی‌باشد. "مشاور" و همکارانش نباید مجبور باشند به صورت تمام وقت، زمان خود را به ارائه خدمات به شرکت اختصاص دهند و در اینجا تصدیق می‌شود که "مشاور"، مشتریان دیگری هم دارد و به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهد. روند و روش انجام کار، تحت کنترل "مشاور" خواهد بود. مگر در مواردیکه کار "مشاور"  نیاز به کامپیوترها و نرم افزارهای "شرکت" داشته باشد، تمام ابزارهای مورد نیاز در اجرای خدمات باید توسط "مشاور" تامین شود. خدمات "مشاور" قبل از تکمیل شدن، قابل اتمام نمی‌باشد مگر اینکه "مشاور" نتواند نیازهای مختص توافقنامه را انجام دهد و بالعکس. با توجه به الزامات "شرکت" در پرداخت کامل در ازای خدمات "مشاور" طبق توضیحات پیوست "ب"، "مشاور" ملزم به اتمام خدمات مورد توافق و مسئول عدم اجرای خدمات طبق بخشهای 2و 4 می باشد."شرکت" ملزم نیست هیچ نوع بیمه‌ای برای "مشاور" یا کارمندان او تهیه کند و بنابراین نباید مبلغ معمول بیمه را از دستمزد "مشاور" کم کند. "مشاور" باید مقیاس مناسبی برای سنجش صلاحیت کارمندانش داشته باشد و تضمین کند که آنان شرایط بخش های 4و12 را نقض نمی‌کنند.

طرفین توافق می‌کنند که حین اجرای خدمات توافقنامه و به مدت دوره‌ی [تعداد] ماهه پس از اتمام توافقنامه، هیچ‌ یك بدون تایید کتبی طرف دیگر، درخواست یا پیشنهاد کار به کارمندان طرف دیگر که در این توافقنامه مشغول بوده‌اند، ارائه نخواهند داد.


16- استفاده از محصول کار

 

مگر در صورت امضای یک توافق کتبی توسط "مشاور" و "شرکت"، "مشاور" حق تالیف و امتیاز انحصاری موارد بوجود آمده تحت این توافقنامه را دارد و بدین وسیله یک پروانه غیر انحصاری برای استفاده از موارد ذکر شده طی دوره‌ کاری به "شرکت" واگذار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

    17- نماینده شرکت

 

[نام فرد]، طی دوره‌ی اجرای این توافقنامه، نمایندگی "شرکت" را در مورد خدمات و موارد قابل تحویل توضیح داده شده بر عهده داشته و مسئول اجرای اصلاحات یا اضافات کتبی این قرارداد خواهد بود.

 

18- نزاعها

 

تمام نزاعهایی که در مورد اجرای این قرارداد بین طرفین بوجود می‌آید، باید جهت تعیین رای و حل شدن در اختیار [موسسه] قرار گیرد. رای [موسسه] که طبق قوانین آن موسسه ارائه خواهد شد، برای طرفین الزام‌آور است و از زمان تسلیم به [موسسه] قابل اجرا می‌باشد و طرفین بدین‌وسیله توافق می نمایند که هزینه‌های آن را به صورت مساوی بپردازند.

آخرین تصمیم قضایی، از طریق دادگاه استان "مشاور" و یا هرجایی که "شرکت" در آن قرار دارد، قابل اجراست. در صورتیکه این تصمیم قضایی توسط یک دادگاه دارای حوزه قضایی مناسب غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، این قرارداد بدون در نظر گرفتن بخش 18، همچنان الزام آور و قابل اجرا می باشد.

 

19- مالیاتها

تمام مالیاتها، غیر از مالیات بر درآمد بوجود آمده یا تعیین شده در نتیجه‌ این قرارداد یا اجرای آن که شامل و نه محدود به مالیاتهای کاربری یا فروش می‌باشد، توسط مشتری پرداخت خواهد شد. "مشاور" مسئول تمام مالیاتها یا جرائم ناشی از شکایت در این مورد که "مشاور" کارمند "شرکت" می‌باشد، بوده و "مشاور" و "شرکت" توافق می‌کنند که "مشاور" کارمند مشتری نمی باشد.

20- مسئولیت

 

33- كار اضافی

"مشاور" می‌تواند پس از دریافت سفارش جدید، با صلاحدید خود، اقدام لازم را انجام داده و زمان و پول لازم را صرف كند. "شركت" موافقت می‌كند كه طبق پیوست "ب" در مورد پرداخت های مرتبط با خدمات هزینه‌ی این اقدام را به "مشاور" بپردازد.

 

34- اخطارها

تمام اخطارها یا دیگر ارتباطات مورد نیاز در این توافقنامه، باید كتبی باشد و در صورت تحویل دستی یا ارسال از طریق پست، پست پیش پرداخته یا پست پیشتاز، تحویل شده محسوب خواهند شد. ارسال به آدرس های زیر انجام خواهد شد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای "شركت":             [نام "شركت" شما]

                                [آدرس كامل شما]

 

برای "مشاور":            [نام و آدرس "مشاور"]

 

اخطار تغییر آدرس فقط در ارتباط با این بخش موثر خواهد بود.

 

35- واگذاری

 

این توافقنامه بدون رضایت كتبی قبلی طرف دیگر، توسط هیچ یك از طرفین قابل واگذاری نیست. مگر در مورد منع واگذاری، بقیه شرایط این توافقنامه برای وصی، جانشینان و واگذاران طرفین  الزام آور است و به نفع آنها می‌باشد.

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 

این توافقنامه دارای یك شرط قضایی می باشد كه ممكن است توسط طرفین اجرا شود.

 

 

مشاور                                                            شركت

 

 

                                                                                                                             

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                         نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                    

                                                 _____                                                                    

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                           نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست الف

حوزه‌ی خدمات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ب

تصدیق‌نامه و واگذاری اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//