تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مشاوره و پیمانکاران مستقل توافقنامه ی بازاریابی و خرید و فروش


 توافقنامه ی بازاریابی و خرید و فروش


توافقنامه ی بازاریابی و خرید و فروش

 

 

توافق نامه بازاریابی و تجارت

 

این توافق نامه بازاریابی و تجارت("توافق نامه")

 

ما بین:                    [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:


[نشانی کامل شما]

 

و:                           [نام طرف دوم] ("تاجر")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل]

   

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

از آنجاییكه [نام شركت شما] به مدت چند سال كار فروش [كالاهای فروخته شده را مشخص كنید] و دیگر كالاهای مربوطه را در تعدادی فروشگاه خرده‌فروشی شناخته شده با عنوان فروشگاههای [نام شركت شما] انجام داده است؛


از آنجاییكه فروشگاههای [نام شركت شما] و نامها و نشانهای تجاری و لوگوها و سمبلهای تجاری تحت مالكیت، مورد استفاده و ساخته شده توسط [نام شركت شما] و مورد استفاده در فروشگاههای [نام شركت شما] پذیرش و موافقت عمومی را بدست آورده؛ و


از آنجاییكه [نام شركت شما] می‌خواهد برای تضمین اداره‌ی موثرتر فروشگاههای [نام شركت شما]، یك سیستم داد و ستد پیوسته كه اهمیت آن مشخص است را در مورد داد و ستد در فروشگاههای خرده‌فروشی فعال تحت نام فروشگاههای [نام شركت شما] (سیستم داد و ستد [نام شركت شما]) ایجاد كند؛ و


از آنجاییكه تاجر تصدیق می‌كند كه موفقیت سیستم جدید بسته به توجه او به اقدامات و كارهای فروشگاههای [نام شركت شما] است؛


از آنجاییكه تاجر می‌خواهد برای استفاده از سیستم داد و ستد [نام شركت شما] در اداره فروشگاههای واقع در آدرسهای زیر [نام شركت شما] وارد این توافق نامه شود:

 

[آدرس]

[آدرس]

[آدرس]

 

(مستغلات تجاری)؛‌ و  

از آنجاییكه تاجر تصدیق میكند كه: (الف) سیاستها و روندهای تجارت و بازاریابی واستانداردها تجارت، كیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده توسط سیستم تجارت [نام شركت شما] و تأیید تاجر و اجابت آن اساس این توافق نامه هستند و این تأیید و اجابت همراه با نام و نشانها، اساس پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمومی سیستم تجارت [نام شركت شما] می‌باشد و برای ادامه این پذیرش لازم است، و (ب) ورود به این توافق نامه [نام شركت شما] طبق تصدیق تاجر انجام می‌گیرد تا جاییكه در صورت عدم وجود این تصدیق، [نام شركت شما] وارد این توافق نامه نشده است.

بنابراین با توجه به توافقات دوجانبه و شرایط موجود، فروشگاههای [نام شركت شما] تعهد و موافقت می‌كنند كه:

 

1- اهدا و شرایط 

 

1-1- با توجه به شرایط این توافق نامه و حقوق اتمام توضیح داده شده در بندهای 10 و 17، بدین وسیله [نام شركت شما] با تاجر توافق می‌كند كه تاجر حق، پروانه و امتیاز استفاده از سیستم تجارت [نام شركت شما] در ارتباط با اداره فروشگاههای [نام شركت شما] را فقط در مستغلات تجاری دارد، و با توجه به تأیید تاجر به عنوان یك كاربر برای استفاده و اختیار نامها و نشانها تجاری (كه باید دیگر نامها، نشانها و لوگوهای تجاری در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما] را شامل شود) فقط در فروشگاههای [نام شركت شما] و مستغلات توسط رئیس نشانهای تجاری ، در صورتیكه تاجر توسط رئیس نشانهای تجاری به عنوان كاربر تأیید نشود، هر دو طرف می‌توانند این توافق نامه را تمام كنند. تداوم تاجر به عنوان یك كاربر ثبت شده‌ی نامها و نشانها و استفاده از آنها وابسته به ادامه تأیید [نام شركت شما] می‌باشد.


2-1- بدین وسیله تاجر تصدیق می‌كند كه [نام شركت شما] در دوره تهیه‌ی یك راهنمای بازاریابی و تجارت است و موافقت می‌كند كه فروشگاههای [نام شركت شما] را با توجه به تمام شرایط این توافق نامه كه در راهنمای بازاریابی و تجارت آمده، تحت سیستم تجارت [نام شركت شما] مدیریت كند.

 

2- خدمات عمومی ارائه شده توسط [نام شركت شما]


1-2- [نام شركت شما] باید طرح، راهنمایی و كمك تكنیكی اولیه را در اختیار تاجر قرار دهد تا تاجر بتواند فروشگاههای [نام شركمت شما] را با توجه به سیستم تجارت [نام شركت شما] اداره كند و [نام شركت شما] باید به صورت دوره‌ای و در زمانهایی كه لازم می‌داند، در ارتباط با اداره [نام شركت شما] با تاجر مشاوره كند.


2-2- [نام شركت شما] باید تمام خدمات، امكانات، حقوق و امتیازات اضافی را كه معمولاً در دسترس دیگر افراد کاربر سیستم تجارت ]نام شرکت شما[ با قیمت تعیین شده قرار می‌دهد، در اختیار تاجر قرار دهد.

 

3- راهنمای بازاریابی و تجارت 

 

1-3- [نام شركت شما] باید راهنمای بازاریابی و تجارتی را كه برای استفاده مدیران  فروشگاههایش تهیه كرده و شامل اطلاعات جزئی مربوط به اداره تجارت و بازاریابی فروشگاهها مانند تكنیكهای توزیع و تجارت و روشهای تربیت پرسنل و تبلیغات می‌شود، در اختیار تاجر قرار دهد.


2-3- تاجر باید روشها، روندها و سیاستهای ایجاد شده، اصلاح شده و توضیح داده شده توسط [نام شركت شما] كه در راهنمای بازاریابی و تجارت آمده است را اجرا و استفاده كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3-3- تاجر تصدیق می‌كند كه [نام شركت شما] مالك حقوق انحصاری سیستم تجارت و راهنمای بازاریابی و تجارت [نام شركت شما] است و اطلاعات موجود در راهنمای بازاریابی و تجارت در مجموع رازهای تجاری محرمانه می‌باشد و تاجر تنها حق استفاده از این راهنما را با توجه به شرایط این توافق نامه دارد.


4-3- تاجر نباید بدون رضایت كتبی قبلی [نام شركت شما] اطلاعات راهنمای بازاریابی و تجارت را برای فردی غیر از كارمندان تاجر برای اداره فروشگاههای [نام شركت شما] فاش سازد، یا تمام یا بخشی از راهنما را برای هدفی غیر از تربیت كارمندان برای اداره فروشگاههای [نام شركت شما] مجدداً چاپ یا پخش كند.

 

5-3- راهنمای بازاریابی و تجارت طرح شده توسط [نام شركت شما] هر از گاهی اصلاح می‌شوند و سیاستهای موجود در آن یك مرجع را تشكیل می دهند.

 

4- تبلیغات و نشانه‌ها

 

1-4- تاجر فواید سیاست تبلیغ و بازاریابی متمرکز را برای [نام شركت شما] تصدیق می کند.  ممكن است [نام شركت شما] هر از گاهی خدمات متخصصان تبلیغات را در برنامه‌ریزی تبلیغی فروشگاههایش به كار گیرد. برای كمك به تاجر در تبلیغ و فروش تولیدات خریداری شده از [نام شركت شما] و/ یا تامین‌كننده‌ی تأیید شده فروشگاههای [نام شركت شما]، [نام شركت شما] با انتخاب خودش موارد زیر را بوجود آورده یا باعث به وجود آمدن آنها خواهد شد: آگهی خرده‌فروشی، تبلیغ تلوزیونی و رادیویی خرده‌فروشی، تبلیغ خبر محلی در ارتباط با جداول در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما]، موارد نمایش خرده‌فروشی، موارد تبلیغ یا نمایش ملی، كاتالوگهای خرده‌فروشی، كاتالوگهای عمده‌فروشی، موارد یا كمكهای تبلیغی.


2-4- تاجر اهمیت هماهنگی در تبلیغات تولیدات و خدمات پیشنهادی توسط فروشگاههای [نام شركت شما] را تصدیق می‌كند و موافقت می‌كند كه هر گزینه ارائه شده به تاجر تحت بخش 1-4 باید توسط تاجر مورد استفاده قرار گیرد. این گزینه‌ها ممكن است بدون هزینه یا با هزینه‌ مشترك با [نام شركت شما] و طبق جداول هزینه مشترك تهیه شده توسط [نام شركت شما] هر از گاهی برای تاجر تامین شود. [نام شركت شما] باید در اداره فروشگاههای [نام شركت شما]، آن دسته از مشاوره و راهنماییهای تبلیغ  را كه مناسب می‌داند در اختیار تاجر قرار دهد.


3-4- تاجر باید با هزینه خودش نشانه‌ها را طبق طرح و رنگ در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما] ساخته و نگهدارد. تاجر نباید نشانه، كلمه، لوگو یا نماد دیگری را در ارتباط با مستغلات تجاری استفاده كند یا طی دوره قرارداد اقدامی انجام دهد كه از آن نتیجه گرفته شود كه فروشگاههای [نام شركت شما] در مستغلات تجاری كه مستقلاً توسط تاجر اداره می شوند، توسط [نام شركت شما] اداره، نظارت و كنترل می‌گردند.


4-4- تاجر باید كلمات "واسطه [نام شركت شما]" و نام خود را در نشانه‌های اشاره شده در بخش 3-4 و در واسطه تبلیغی تاجر به فروشگاههای [نام شركت شما] و در قراردادها یا فاكتورهایش مورد استفاده قرار دهد تا به روشنی مشخص شود كه فروشگاههای [نام شركت شما] تحت مالكیت و مدیریت تاجر قرار دارند.

 

5- انبار دارایی- قراردادهای خرید

 

1-5- تاجر باید تولیدات ذكر شده در جدول الف این توافق نامه را به اندازه‌ای كه با توجه به بازارهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         موجود در محل قرار گرفتن [نام شركت شما] منطقی به نظر می‌آید، خریده و در انبار دارایی ذخیره كند .وی تصدیق می‌كند كه تولیدات ذكر شده در جدول الف در مشاوره با مشاوران [نام شركت شما] با توجه به مقدار، قابلیت بازاریابی و حمایت تامین‌كننده تأیید شده‌اند.


2-5- در صورتیكه تاجر بتواند دلایلی مبنی بر نامناسب بودن تولیدات ذكر شده در جدول الف جهت بازاریابی در محل جغرافیایی فروشگاههای [نام شركت شما] برای رضایت [نام شركت شما] ارائه كند، [نام شركت شما] برای یك یا چند تولید جدول الف، تاجر را از شرایط پاراگراف 1-5 توافق نامه معاف می‌كند.

 

3-5- [نام شركت شما] حق مشاوره با تاجر [نام شركت شما] را برای اضافه یا كم كردن تولیدات از جدول الف دارد، به شرطیكه هیچ تولیدی به جدول الف اضافه نشود مگر اینكه [نام شركت شما] با مشاوره تاجرش رضایت دهد كه تولید ذكر شده به لحاظ كیفی، بازاریابی و حمایت تامین كننده، استانداردهای مورد نظر [نام شركت شما] را دارد. تاجر موافقت می‌كند كه اتیكتهای تولیدات ذكر شده در جدول الف را حذف نكرده یا روی تولیدات اتیكت دیگری نزند.


4-5- ممكن است تاجر بدون رضایت [نام شركت شما] علاوه بر موارد موجود در جدول الف، محصول دیگری برای فروش عرضه كند، به شرطیكه تاجر هیچ محصول هماهنگی با محصولات موجود در جدول الف برای فروش عرضه نكند، مگر اینكه این تولیدات هماهنگ توسط [نام شركت شما] تأیید شده باشد.

 

5-5- تاجر موافقت می‌كند كه [نام شركت شما] می‌تواند اجازه تبلیغ، تخفیفهای نوعی و دیگر انواع تخفیف را از تامین‌كنندگان تأیید شده دریافت كند و یا برای هزینه‌های تهیه خدمات مشخص چنین تخفیفهایی را درخواست كند یا هر از گاهی این تخفیفها را به تاجر توزیع كند؛ به هر حال [نام شركت شما] هیچ الزامی در افشا یا توجیه این موارد به تاجر ندارد.

 

6-5- این توافق نامه به این معنی است كه [نام شركت شما] باید با تاجر [نام شركت شما] مشورت كند و [نام شركت شما] باید با یك یا چند تاجر برای دانستن نظرات تاجران [نام شركت شما] مشورت كند.

 

6- قیمتها، مشاركت در تبلیغ


1-6- مگر در مواردیكه در اینجا آمده باشد، تاجر حق تعیین قیمت تمام تولیدات پیشنهادی برای فروش توسط فروشگاههای [نام شركت شما] را دارد. هر نوع ارائه قیمت به تاجر برای راهنمایی است و هیچ حداقل قیمتی را برای برای فروش کالاها توسط فروشگاههای [نام شركت شما] تحمیل نمی کند و تاجر به هیچ عنوان در صورت عدم پذیرش قیمتهای ارائه شده، در روابط كاریش با [نام شركت شما] دچار مشكل نخواهد شد.

 

2-6- تاجر تصدیق می‌كند كه فعالیتهای تبلیغی هماهنگ در نظر گرفته شده توسط سیستم تجارت [نام شركت شما] منجر به پیشرفت فروشگاههای [نام شركت شما] خواهد شد. بنابراین تاجر باید به صورت فعال در پیشبرد فعالیتهای تبلیغاتی انجام شده توسط [نام شركت شما] همكاری كند و طی دوره این فعالیتها، تاجر نباید كالاهایی را كه موضوع این امر هستند با قیمتی بالاتر از قیمت پیشنهادی [نام شركت شما] پیشنهاد نكند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7- استانداردهای بازاریابی و تجارت

        1-7- [نام شركت شما] حق بررسی فروشگاههای [نام شركت شما] و مستغلات تجاری برای تضمین هماهنگی اقدامات تاجر با استانداردها و سیاستهای سیستم [نام شركت شما] را خواهد داشت. 

 

2-7- تاجر باید كاملاً با دستورات سیستم تجارت [نام شركت شما] كه بدون محدودیت شامل روندهای بازاریابی و تجارت مرتبط با اداره كار و نگهداری مستغلات تجاری است، هماهنگ باشد.


3-7- جهت كمك به تاجر در تبلیغ و فروش كالاهای خریداری شده توسط تاجر از [نام شركت شما] و/ یا تامین‌كنندگان تأیید شده‌ی [نام شركت شما] و برای نگهداری سیستم تجارت [نام شركت شما]، شركت می‌تواند فرمهای استاندارد سفارش چاپ شده، فرمهای فاكتور فروش، كاتالوگها و خبر‌نامه بازاریابی و تجارت  را تهیه كند و در صورت تهیه این موارد تاجر باید این فرمها، كاتالوگها و خبرنامه‌ها را خریده و مورد استفاده قرار دهد.


4-7- تاجر باید تمام پروانه‌ها، جوازها و گواهیهای درخواست شده را نگهدارد و فروشگاههای [نام شركت شما] و مستغلات تجاری را به طور كامل با قوانین و الزامات اجرایی شامل الزامات دولتی مرتبط با خطرات كاری و سلامت، محافظت از مشتری، حفاظت محیطی، اقدامات غیر اخلاقی و فریبكارانه، قوانین تجارت، بیمه بیكاری حق‌الزحمه كارمند و پرداخت تمام مالیاتها است هماهنگ نگهدارد.

 

5-7- تاجر باید از هر اقدام مضر برای فروشگاههای [نام شركت شما]، نامها و نشانهای مربوطه و تاجران فروشگاههای [نام شركت شما] خودداری كند.


6-7- اگر در قضاوتی منطقی وضعیت عمومی تعمیراتی یا ظاهر مستغلات تجاری و تجهیزات مورد استفاده در فروشگاههای [نام شركت شما] استانداردهای شركت را نداشته باشد، [نام شركت شما] باید تاجر را برای اقدام اصلاح نقص مطلع كند. اگر تاجر نتواند تعمیرات، نقاشی ودكور را طی [تعداد] روز پس از دریافت اخطار انجام دهد، [نام شركت شما] علاوه بر حقوق ذکر شده در بند 7، حق دارد تا با هزینه ی تاجر تعمیركار، نقاش را برای انجام تعمیرات، نقاشی و دكورسازی به کار گیرد.  

 

8- بهترین اقدامات


1-8- تاجر باید با تلاش زیاد، حقوقش در فروشگاههای [نام شركت شما] را به هر روش ممكن مورد استفاده قرار دهد.

 

9- تاجر نماینده [نام شركت شما] نیست


1-9- تاجر هیچ اختیاری برای عمل به عنوان نماینده [نام شركت شما] یا وابستگان آن به هر دلیلی ندارد. تاجر به صورت یک مقاطعه کار مستقل در مورد تمام الزامات ناشی از خسارت یا تخریب دارایی شرکت شامل دارایی غیر قابل حركت، وسایل نقلیه، تجهیزات ثابت مرتبط و همچنین در مورد تمام ادعاهای مربوط به خسارت به دارایی یا مربوط به بیماری یا مرگ افرادی كه مستقیماً یا به طور غیرمستقیم از اداره فروشگاههای [نام شركت شما] ناشی می‌شود مسئول می باشد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2-9- تاجر می‌تواند تمام روندهای اداری در نظر گرفته نشده در این توافق نامه مانند ساعات كاری، نگهداری دفاتر، سیستمهای حسابداری، آموزش كاركنان و روندهای كنترل دفتر دارایی را بوجود آورد.

10- اتمام


1-10- بدون لطمه زدن به دیگر حقوق خود یا بر اساس این توافق نامه، [نام شركت شما] می‌تواند با انتخاب خودش، به خاطر رخداد موارد زیر، این توافق نامه را بلافاصله پس از اخطار به تاجر تمام كند:

(الف) اگر تاجر در اجرای شرایط این توافق نامه تخلف كند یا نتواند فروشگاههای [نام شركت شما] و مستغلات تجاری را هماهنگ با استانداردهای سیستم [نام شركت شما] نگه داشته و اداره كند و نتواند این نقص را با جلب رضایت [نام شركت شما] طی [تعداد] روز پس از دریافت اخطار كتبی اصلاح كند.

 

(ب) اگر تاجر ورشكسته شود، نتواند دیون خود را پرداخت کند یا مدیر تصفیه ای دائم یا موقت برای دارایی تاجر توسط دادگاهی دارای صلاحیت قضایی مناسب انتخاب شود یا  تاجر كل سود بستانكارانش را واگذار كند یا بر اساس لایحه ورشكستگی یك طرح تهیه كند یا روندی قضایی برای اتمام یا تسویه‌ی هزینه‌های تاجر یا فروشگاههای [نام شركت شما] آغاز شود؛

 

(پ) اگر تغییرای غیر قابل پذیرش در كنترل، سازماندهی یا مدیریت تاجر انجام گیرد یا تمام داراییهای تاجر فروخته شده باشد؛

 

(ت) اگر تاجر توزیع تولیدات [نام شركت شما] را قطع كند؛ یا

 

(ث) در صورتیكه این توافق نامه‌ی توزیع بین [نام شركت شما] و تاجر تمام شود.

 

11- غرامت جایگزین


1-11- بدون لطمه زدن به حقوق و درمانهای [نام شركت شما] در متن 10 برای اتمام این توافق نامه، [نام شركت شما] حق دنبال تنفیذ قضایی حقوق و غراماتش را كه بدون محدودیت شامل خسارات یا اجرای مخصوص می‌شود، دارد.

 

12- تاثیر اتمام


1-12- تاجر موافقت می‌كند كه بلافاصله پس از اتمام این توافق نامه تمام راهنماهای بازاریابی و تجارت را كه توسط [نام شركت شما] در اختیار او قرار گرفته است همراه با تمام كپیهای  آنها به [نام شركت شما] بازگرداند.


2-12- تاجر موافقت می‌كند كه پس از اتمام یا انقضای این توافق نامه، اقدام لازم برای ابطال نامهای تجاری یا ثبتهای مربوط به استفاده از نامها و نشانها را انجام دهد و شركت مخابرات و تمام نمایندگیهای فهرست كننده را از  اتمام یا انقضای حق تاجر در استفاده از شماره تلفن و فهرستهای دسته‌بندی شده مرتبط با نامها و نشانها یا با فروشگاههای [نام شركت شما] را مطلع كند و انتقال این فهرست بندیها را به [نام شركت شما] مجاز كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3-12- تاجر موافقت می‌كند كه پس از اتمام یا انقضای این توافق نامه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، موسسه ی خود و مستغلات فروشگاههای [نام شركت شما] یا دیگر مستغلات، تجارت یا وسایل نقلیه را به عنوان دارایی فروشگاههای [نام شركت شما] شناسایی نخواهد كرد یا به هر روش یا برای هر هدفی، نام و نشانهای [نام شركت شما] را استفاده نخواهد كرد و باید تا جاییكه لازم باشد [نام شركت شما] ‌را در اتمام توافق نامه كاربری ثبت شده مرتبط با نامها و نشانها كمك كند و به قیمت ملکی آن، انبار دارایی اتیكت خورده [نام شركت شما] را به [نام شركت شما] پیشنهاد دهد.

 

13- واگذاری 

 

1-13- این توافق نامه توسط [نام شركت شما] قابل واگذاری است و باید به نفع تحویل گیرنده یا جانشینان قانونی [نام شركت شما] باشد. واگذاری این توافق نامه به طور خودكار [نام شركت شما] را از تمام الزامات آن، غیر از الزاماتی كه قبل از تاریخ موثر واگذاری بوجود آمده است، رها می‌كند.


2-13- این توافق نامه برای شخص تاجر است و نباید بدون تأیید قبلی [نام شركت شما]‌ واگذار یا منتقل شود. ارائه ی چنین تأییدی کاملاً اختیاری است.

 

14- تاثیر چشم‌پوشی‌ها


1-14- هیچ‌گونه چشم‌پوشی از تخلف اجرای تاجر توسط [نام شركت شما]‌ یا چشم‌پوشی از یك یا چند نقض به معنی چشم‌پوشی از نقضها یا تخلفهای بعدی یا شرایط این توافق نامه نیست.

 

15- اخطارها


1-15- تمام اخطارها باید كتبی باشد و ازطریق تلفكس، ابلاغ شخصی یا پست پیشتاز (هزینه ی پستی بایستی پرداخت شود) و در یك پاكت مهر و موم شده به آدرس تاجر در مستغلات تجاری یا [نام شركت شما] در آدرسهای زیر فرستاده شود:

 

[نام شركت شما]

[آدرس كامل شما]

فاكس: [شماره فاكس شما]

به:[نام شخص]

 

هر یك از طرفین می‌توانند با ارسال اخطار، آدرس خود را تغییر دهند.

 

اخطارهای ارسال شده در موارد زیر تحویل شده محسوب می‌شوند: اگر شخصاً تحویل شده باشد، در صورت ارسال با پست، [تعداد] روز پس از تاریخ ارسال و اگر با تلفكس ارسال شود، در همان روز ارسال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- پرداخت غرامت


1-16- تاجر تعهد و موافقت می‌كند كه اگر [نام شركت شما] طرف شكایتی به دلیل اقدام خود یا افراد تحت مسئولیتش انجام دهد، باید غرامت را بپردازد و سهامداران، تهیه‌كنندگان، مدیران، كارمندان و نمایندگان را علیه تمام قضاوتها، خسارات، هزینه‌ها و دستمزدها شامل هزینه‌های وكالت، دادگاه و دیگر هزینه‌های قضایی بوجود آمده توسط [نام شركت شما] در ارتباط با بررسی این شكایات مبرا نگهدارد و با هزینه خودش از [نام شركت شما] دفاع كند.

 

17- تفسیر و قابلیت تفکیک


1-17- تمام ارجاعات مفرد در این توافق نامه شامل موارد جمع می‌شود و مراجع مذكر موارد مونث را نیز شامل می‌شود و بالعكس و هر دوی این مراجع، موارد خنثی را نیز در بر می‌گیرد. اگر بخشی از این توافق نامه به هر دلیلی غیر معتبر اعلام شود، این تصمیم اعتبار دیگر بخشهای این توافق نامه را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و این توافق نامه با شرط حذف موارد غیرمعتبر منعقد شده است. در صورتیكه شرایط این توافق نامه محدود شده یا غیر معتبر اعلام شود، تولیدات هوایی حق اتمام این توافق نامه را دارد.


2-17- این توافق نامه علاوه بر توافق نامه‌ی توزیع مربوط به توزیع گاز مابین [نام شركت شما] و تاجر است  و جدا از آن می باشد. در صورتیكه كشمكشی بین شرایط این توافق نامه و توافق نامه توزیع وجود داشته باشد، شرایط توافق نامه توزیع غالب خواهد بود.

 

18- تواتفق نامه كامل


1-18- با توجه به بخش 1-7، این توافق نامه (شامل جداول، پیوستها و توافقات مكمل) كل توافقات مابین [نام شركت شما] را شامل می‌شود و جانشین تمام مباحث، شرایط، تعهدات و توافقات كتبی یا شفاهی قبلی مابین آنها به غیر از توافق نامه پروانه‌ای كه شركا از تاریخ این توافق نامه وارد آن شده‌اند، می‌شود. در صورتیكه بین شرایط این توافق نامه و توافق نامه پروانه تناقضی پیش آید، شرایط توافق نامه پروانه غالب خواهد بود. 

 

2-18- هیچ تفسیر، تغییر، اتمام یا چشم‌پوشی از شرایط موجود، [نام شركت شما] یا تاجر را ملزم نمی‌كند، مگر اینكه به صورت كتبی توسط یك مدیر مجاز [نام شركت شما] امضا شده باشد. اصلاح، چشم‌پوشی یا اتمام شرایط این توافق نامه، حق طرفین در اجرای شكایت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

 

19- جانشینان


1-19- با توجه به شرایط بند 19، این توافق نامه جانشینان و وصی [نام شركت شما] و تاجر را ملزم می‌كند و به نفع آنهاست.

 

20- ضمانتهای بیشتر


1-20- [نام شركت شما] باید مدارك و ضمانتهای بیشتر را اجرا كرده یا باعث اجرا و تحویل آنها برای تغییر شرایط یا نشان تجاری این توافق نامه شود.

 

21- عدم شراكت یا معامله مشترك


1-21- بدین وسیله طرفین تصدیق می‌كنند كه مقاطعه‌كاران مستقلی هستند و نمایندگان یا كارمندان مرتبط با هم نمی‌باشند.


2-21- [نام شركت شما] هیچ كنترلی در مورد شرایط و دوره استخدام بر كارمندان تاجر ندارد. هیچ یك از كارمندان انتخابی توسط تاجر نباید تحت هیچ شرایطی به عنوان كارمند [نام شركت شما] در نظر گرفته شود و تمام این كارمندان باید توسط تاجر مطلع شوند.

 

22- ضرورت زمان


1-22- زمان اساس این توافق نامه است.

 

23- قانون حاكم


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-23- این توافق نامه با توجه به قوانین ]کشور] منعقد شده و تفسیر می گردد و طرفین باید تسلیم قوانین قضایی [کشور]  شوند.


24- تصدیقها

 

تاجر تصدیق می‌كند كه:

 

الف) هیچ اعلامی توسط [نام شركت شما] برای سوددهی فروشگاههای [نام شركت شما] در آینده صورت نگرفته است.  

 

ب) [نام شركت شما] تنها مالك نامها و نشانهای تجاری و سرقفلی همراه آنهاست و تاجر هیچ حق، عنوان یا منفعتی در نامها و نشانهای تجاری غیر از حق استفاده از آنها به صورت و تا حد در نظر گرفته شده و تأیید شده توسط [نام شركت شما] ندارد.

 

برای گواهی مراتب فوق، طرفین این توافق نامه را در تاریخ ذکر شده در بالا و در [نام محل] امضاء كردند.

 

 

شرکت                                                      تاجر

 

 

___________________________                   ___________________________

امضاء مجاز                                                     امضاء مجاز              

                                                     

___________________________                   ___________________________    

نام و نام خانوادگی، پست سازمانی                   نام و نام خانوادگی، پست سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//