تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 قرارداد ثبت در دفتر


قرارداد ثبت در دفتر

به نام خدا

 

قرارداد ثبت در دفتر


این قرارداد ثبت در دفتر ("توافق نامه")

 

ما بین:                    [نام شرکت] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین           [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل شما]

 

و:                            [نام شخص] ("هنرمند")، شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر

                               می باشد:

 

[نشانی کامل]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

فرض ها

 

از آنجاییکه شرکت برای برگزاری نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] پروانه دارد و در سازماندهی، تبلیغ و برگزاری نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] در جهان و نمایندگی حرفه ای [مشخص کنید] مشغول به کار است؛ و

 

از آنجاییکه شرکت یک شبکه کشوری از ایستگاههای [وسیله ارتباطی را مشخص کنید] برای پخش برنامه های [مشخص کنید] شرکت جهت اعلام عمومی نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] شرکت به وجود آورده است و شبکه ای از سازمانهای [ وسیله ارتباطی را مشخص کنید] کابلی به وجود آورده است که به طور منظم نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] شرکت را بر اساس پرداخت برای هر [مشخص کنید] پخش می کند؛ و به علاوه، شرکت برنامه های [واسطه مشخص کنید] دیگری تولید کرده است که برای اعلام عمومی، نمایش و پیشبرد نمایشگاههای [مشخص کنید] شرکت مورد استفاده قرار می گیرند؛ و

 

از آنجاییکه اقدامات تجاری شرکت رویدادهای خوبی برای هنرمند برای [مشخص کنید] و  به دست آوردن نمایش عمومی مناسب که منجر به افزایش ارزش خدمات [مشخص کنید] و قرار گرفتن در اجتماع حرفه ای [مشخص کنید] و صنعت حرفه ای [مشخص کنید] می شود، به وجود آورده است؛

 

 

 

 

 

 

 

 

از آنجاییکه هنرمند برای حضور در نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] مجوز دار شده است و در حال حاضر در حال اجرای یک [مشخص کنید] حرفه ای می باشد؛ و

 

از آنجاییکه هنرمند یک ]مشخص کنید[ می باشد و نمایشگاههای حرفه ای ]مشخص کنید[ که توسط شرکت برگزار می شود، شامل ارائه مهارتها و توانایی های ]مشخص کنید[ که برای فراهم آوردن سرگرمیهای نوع ]مشخص کنید[ برای عموم طراحی شده است، می باشد و چنین نمایشگاههایی ]مشخص کنید[ را تشکیل می دهد؛ و

 

از آنجاییکه هنرمند از شرکت می خواهد رویدادهای [مشخص کنید] را برایش سازماندهی کرده و در دریافت نمایش عمومی از طریق نمایشگاهها، برنامه های [وسیله ارتباطی را مشخص کنید]، حضور های عمومی و فعالیتهای تجاری یا دیگر موارد به او کمک کند؛

 

بنابر این، با توجه به توافقات و تصمیمات دوجانبه که در اینجا توضیح داده شده اند و دیگر تضمینهای معتبر، که دریافت و کفایت آنها بدین وسیله تصدیق می شود، طرفینی که می خواهند قانوناً ملزم باشند، بدین وسیله توافق می کنند که:

 

1-    ثبت در دفتر

 

        1-1-       بدین وسیله هنرمند حقوق بین المللی زیر را طی دوره توافق نامه که در زیر آمده است، به شرکت داده و شرکت آنها را می پذیرد:

الف) حق درگیر شدن در برنامه هنرمند در رویدادهای [مشخص کنید] در نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید]  و حضور از هر نوعی در دیگر رویدادها، اجراها و برنامه های [مشخص کنید] برگزار شده توسط شرکت که در آنها هنرمند خدماتی به عنوان [مشخص کنید] حرفه ای، سرگرم کننده (در مجموع "رویدادها") انجام می دهد، خواه این رویدادها در مقابل حاضران اجرا شود، یادر استودیوی پخش [وسیله ارتباطی را مشخص کنید]، لوکیشن (برای نمایش بعدی یا پخش) یا جای دیگر.

 

ب) حق مداوم فروش یا توزیع بلیطهای ورودیه به تمام مردم برای نمایش تمام یا بخشی از رویدادها، همچنین مشاهده رویدادها از طریق [وسیله ارتباطی را مشخص کنید]، نمایشگاه ویدئویی یا دیگر وسایل ارتباطی موجود یا بعدی.

 

پ) حق درخواست، مباحثه رو در رو، ورود به توافق نامه ها برای و از طرف هنرمند جهت بهره برداری از دارایی معنوی (که در اینجا تعریف شده است )، برای خرید و فروش، بازرگانی، انتشار، حضور، اجرا در رویدادهای غیر [مشخص کنید] و موافقتها.

 

2-1- با توجه به ارائه حقوق، مجوز و دیگر خدمات توضیح داده شده در اینجا توسط هنرمند و به شرطی که هنرمند با حسن نیت به طور کامل تمام الزامات را اجرا کند، شرکت باید تلاش کند که

 

 

 

 

 

 

 

هنرمند را به عنوان فرد یا عضو یک گروه در دفتر ثبت کند و این تعیین در شرایط متفاوت با صلاحدید شرکت انجام خواهد شد.    

2-کارها

 

1-2- اگر شرکت هنرمند را برای حضور در رویداد در دفتر ثبت کند، هنرمند حق انحصاری ضبط ویدئویی، فیلمبرداری، عکسبرداری یا ثبت حضور و اجرا و دیگر کارهای هنرمند در تمام رویدادها و یا ارائه مجوز به افراد دیگر جهت انجام این کارها از طریق وسایل موجود یا بعدی را طی دوره این توافق نامه به شرکت می دهد و شرکت این حقوق را می پذیرد (ضبط رویدادها توسط نوار، دیسک، فیلم و یا به روشهای دیگر که در مجموع با عنوان "برنامه ها" نامیده می شوند، انجام می گیرد.)

 

2-2- بدون توجه به اتمام این توافق نامه به هر دلیلی و بدون توجه به دیگر شرایط این توافق نامه، شرکت حق تولید، تولید مجدد، دستکاری، انتشار مجدد، اداره کردن، پیکره بندی مجدد، پروانه دادن، ساخت، ضبط، اجرا، نمایش، پخش، نمایش تلوزیونی یا نمایش از طریق دیگر رسانه ها (بدون محدودیت شامل مدار آزاد، کابلی و [مشخص کنید])، انتقال، انتشار، کپی کردن، پیکره بندی مجدد، تالیف، چاپ، چاپ مجدد، فروش، توزیع و استفاده از دیگر رسانه های موجود یا بعدی و ارائه پروانه انجام این کارها به دیگران را دارد.

 

3-2- اجرای هنرمند و محصول کار او در تمام موارد و/ یا برنامه ها، کارهای اجاره دادنی می باشند و در صورت اتمام این توافق نامه، شرکت در انتها مالک تمام برنامه ها،حقوق، نتایج، محصولات منتج شده از رویدادها و اجراها (بدون محدودیت شامل تمام موارد، گفتگوها، شخصیتها، اقدامات، نظرات، عادات، ملزومات، اختراعات، شخصیت ها، عنوان یا دیگر موارد (در صورت قابل کاربرد بودن)) و دیگر موارد قابل لمس یا غیر قابل لمس کتبی، ساخته شده، اضافه شده، پیش برده شده یا ایجاد شده توسط یا برای هنرمند در مورد ظاهر در رویدادها و/یا برنامه ها) خواهد بود و شرکت می تواند حق تالیف و/یا مارکهای تجاری و/ یا دیگر ضمانتهای قانونی موجود یا بعدی به نام و/ یا از طرف منتصب شرکت را بدست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2- اگر شرکت  هنرمند را به ایجاد، طراحی یا پیشبرد کارهای دارای حق تالیف (به تنهایی یا همراه با شرکت) (که در اینجا "پیشبرد" نامیده می شود) هدایت کند، این پیشبرد اجاره دادنی در نظر گرفته خواهد شد و شرکت مالک آن خواهد بود. تمام برنامه ها و پیشرفتهای اشاره شده در این توافق نامه مجموعاً با عنوان "کارها" نامبرده می شود.

 

5-2- تمام کارها و مشارکتهای هنرمند بدون توجه به اتمام این توافق نامه منحصراً به شرکت تعلق دارند. تا حدی که آن کارها به صورت زیر در نظر گرفته شوند:

 

الف) کمک به کارهای مشارکتی

 

ب) یک تألیف

 

 

 

 

 

 

 

پ) یک کار مکمل و/ یا

 

ت) بخش یا جزئی از یک [مشخص کنید] یا کارهای دیداری- شنیداری دیگر،

 

بدین وسیله طرفین موافقت می کنند که کارها باید به عنوان "کارهایی برای اجاره دادن" تحت [قانون/ لایحه/ حکم] حق تالیف [کشور] در نظر گرفته شوند.

 

با توجه به این موارد، تمام حقوق کارها منحصراً و حتی بعد از اتمام این توافق نامه در اختیار شرکت خواهد بود. تا جایی که این کارها به غیر از "کارهای اجاره دادنی" در نظر گرفته شوند، هنرمند تمام حقوق، عنوان و سود حقوق این کارها و نوسازی و تمدید حقوق تالیف یا دیگر حقوقی را که ممکن است اکنون یا از این پس تحت [قوانین کشور شما] در [کشور] یا دیگر کشورها تضمین شود، به شرکت واگذار می کند.

 

3- دارایی معنوی

 

1-3- طرفین موافقت می کنند که از تاریخ این توافق نامه، تمام مارکهای خدمات، مارکهای تجاری و دیگر نشانهای مشخصی را که هنرمند در  مورد آنها، شامل ]مشخص کنید[ هنرمند که هنرمند دارای آن می باشد (مجموعاً" دارایی معنوی اصلی") در جدول الف ضمیمه توضیح داده شده است و در اینجا آورده شده است. هنرمند بدین وسیله تمام حقوق بین المللی، عناوین و سودهای دارایی معنوی اصلی شامل و نه محدود به حقوق ارائه مجوز، تولید مجدد، پیشبرد، بهره برداری و استفاده از دارایی معنوی اصلی در هر جای دنیا به صورت تجاری، رسانه ای، هنری موجود یا بعدی را طی دوره این توافق نامه، به شرکت واگذار می کند.

 

2-3-

الف) به استثنای دارایی معنوی اصلی هنرمند، بدین وسیله تمام مارکهای تجاری، خدماتی و/ یا  نشانهای مشخص شامل [مشخص کنید] (در صورت قابل اجرا بودن )،

 

ب) و دیگر گزینه ها یا دارایی قابل لمس یا غیر قابل لمس کتبی، ایجاد شده، تائید شده، اضافه شده، پیشبرده شده و/ یا استفاده شده توسط یا در ارتباط با اجرای هنرمند در کار حرفه ای [مشخص کنید] یا [مشخص کنید] طی دوره این توافق نامه (در مجموع " دارایی معنوی جدید")، به شرکت واگذار می شود و شرکت حقوق انحصاری مالکیت آنها در دنیا را در اختیار دارد.

 

پ) پس از اتمام این توافق نامه، تمام حقوق دارایی معنوی اصلی به هنرمند بازگردانده می شود، مگر در صورتیکه، شرکت، پروانه داران، پروانه داران فرعی و واگذاران آن بهره برداری از تمام یا بخشی از مواد، کالاها و دیگر موارد مشارکتی دارایی معنوی اصلی ایجاد شده قبل از اتمام را تا زمان فروش آنها ادامه دهند.

 

 

 

 

 

 

 

  1-2-3 - طرفین موافقت می کنند که حتی دارایی معنوی جدید در انحصار هنرمند نیز  به شرکت تعلق دارد و پس از اتمام این توافق نامه به هر دلیلی نیز همین طور خواهد بود. شرکت حق انحصاری واگذاری، ارائه پروانه، ارائه پروانه فرعی، تولید مجدد، پیشبرد، بهره برداری و استفاده از دارایی معنوی جدید به صورت تجاری را بدون توجه به چگونگی کاربرد این حقوق طی یا بعد از دوره این توافق نامه و حتی بعد از اتمام این توافق نامه به هر دلیلی در اختیار خواهد داشت.

 

3-3- از این پس دارایی معنوی اصلی و جدید مجموعاً "دارایی معنوی" نامیده می شود.

 

4-3- هنرمند با همکاری کامل با شرکت برای تضمین و نگهداری حقوق دارایی معنوی موافقت می کند. هنرمند بدین وسیله طی دوره این توافق نامه (با توجه به دارایی معنوی اصلی) حق بین المللی استفاده و دریافت مارکهای تجاری، مارکهای خدمات، حق تالیف و دیگر موارد را در دنیا به نام و/ یا از طرف منتخب شرکت به شرکت واگذار کرده و تصدیق می کند. با هزینه و درخواست شرکت، شرکت و هنرمند مراحلی را که شرکت برای ثبت یا دعوی قضایی یا دیگر روندها جهت محافظت از حقوق شرکت در مورد کارها یا دارایی معنوی اصلی و/ یا جدید لازم می داند، انجام خواهند داد.

 

4- خرید و فروش

 

هنرمند بدین وسیله موافقت می کند که شرکت حقوق انحصاری زیر را خواهد داشت:

 

الف) حق استفاده از دارایی معنوی اصلی در طی دوره این توافق نامه و پس از آن،

 

ب) حق استفاده همیشگی از دارایی معنوی جدید در ارتباط با ساخت، تولید، تولید مجدد، چاپ مجدد، ساختار بندی مجدد، پخش، پخش مجدد، توزیع، فروش و دیگر بهره برداریهای تجاری موجود یا بعدی، از تمام مواد، کالاها، و دیگر اقلام مرتبط با دارایی معنوی.

 

زمانیکه این مواد، کالاها، محصولات یا اقلام طی دوره این توافق نامه و با استفاده از دارایی معنوی اصلی به وجود آمد، بهبود یافت، تولید شد و توزیع شد؛ شرکت حق انحصاری فروش و بهره برداری از آن موارد، کالاها و محصولات را تا زمان فروش آنها در اختیار دارد. زمانیکه این کالاها، محصولات یا اقلام با استفاده از دارایی معنوی جدید تولید شد، شرکت حق انحصاری فروش و بهره برداری از آنها را برای همیشه در اختیار خواهد داشت. به عنوان مثال و بدون محدود کردن، این اقلام شامل تی شرت، پوستر، عکس، نوارهای ویدئویی و کاستهای ویدئو، کتاب، بیوگرافی، متن و داستان و دیگر موارد محصولات، تولیدات یا گزینه های مادی مربوط به هنرمند می باشد.

 

2-4- طرفین توافق دارند که حقوق شرکت تحت پاراگراف 1-4، حتی بدون مستثنی کردن هنرمند، حق انحصاری شرکت می باشد. شرکت مالکیت تمام حقوق کپی، مارکهای تجاری تمام مواد، تولیدات، محصولات و گزینه ها را دارد و می تواند حق تالیف، مارک تجاری، مارک خدماتی یا دیگر موارد ثبت شده به نام شرکت را بدست آورد؛ و هنرمند باید تمام کمک منطقی برای این کار را به شرکت انجام دهد.

 

5- منحصر بودن

 

طرفین موافقت دارند که تمام حقوق، مجوزها، منافع و دیگر موارد ارائه یا واگذار شده توسط هنرمند به شرکت، منحصراً مال شرکت هستند.

 

6- دوره و قلمرو

 

دوره این توافق نامه برابر با دوره یک توافق نامه استخدام مشخص به تاریخ [تاریخ]، مابین [نام شرکت] و [نام فرد] ("قرارداد") می باشد. در صورتیکه این قرارداد به هر دلیلی تمام شود، موافقت می شود که این توافق نامه نیز به صورت خودکار از تاریخ اتمام آن قرارداد به اتمام خواهد رسید.

 

منظور از دوره در این توافق نامه به معنی دوره اولیه و تمدیدی می باشد. طی دوره تمدید، تمام حقوق، وظایف، الزامات و منافع، طبق آنچه ذکر شده ادامه خواهند داشت. بدون توجه به موارد مخالف، اتمام این توافق نامه به هر دلیلی، مالکیت شرکت در حقوق شامل کارها، دارایی معنوی جدید و یا حقوق نتایج، تولیدات و روندهای ناشی هنرمند طی دوره توافق نامه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و بهره برداری از حقوق توضیح داده شده در پاراگرافهای 1،2،3و 4 در تمام رسانه های موجود صورت خواهد گرفت؛

 

حوزه این توافق نامه تمام جهان خواهد بود.

 

7- پرداختها/ امتیازات

 

الف) اگر هنرمند در رویدادی به صورت زنده در صحنه ای در مقابل تماشاچیان برنامه اجرا کند که ورودیه پرداخت شده آن غیر از صحنه های دیگری که برنامه آنها برای اهدافی طبق پاراگرافهای [شماره] ( از این پس "شوهای خانگی") پخش شده اند باشد، شرکت باید وجهی برابر درصد دریافتهای قابل پرداخت را از درآمدهای شوی خانگی زنده برای این حضور، مثلاً مقدماتی، کارت میانه، رویداد اصلی، غیره و چنین استانداردهایی که شرکت برای این شوی خانگی ساخته است، به هنرمند بپردازد. به هر حال این وجه نباید کمتر از [مبلغ] برای هر شوی خانگی باشد.

 

ب) اگر هنرمند در ارتباط با یک رویداد [مشخص کنید] که برای استفاده در [مشخص کنید] شرکت ضبط و پخش می شود، اجرا داشته باشد، شرکت باید مبلغی حداقل برابر [مبلغ] برای هر روز [مشخص کنید] از خدمات هنرمند برای تولید [مشخص کنید] به او بپردازد.

 

تبلیغ کننده به هیچ وجه مسئول پرداخت حق الامتیازات، هزینه ها یا دیگر مبالغ [مشخص کنید] مربوط به اجرای خدمات [مشخص کنید] غیر از موارد توضیح داده شده در پاراگراف فوق نمی باشد.

 

در صورتیکه دارایی معنوی اصلی و/ یا جدید در انتشارات مورد استفاده شرکت قرار گیرد یا برای اجرای شخصی غیر [مشخص کنید] مثلاً اجرای شخصی برای تبلیغات یا اهداف بهسازی غیر [مشخص کنید]، اهداف تجاری تلوزیونی- رادیویی، فیلمها و غیره مجوز یا مجوز فرعی دریافت کرده یا واگذار شود، هنرمند، مبلغی برابر مبلغ مورد توافق دو جانبه با شرکت را دریافت خواهد کرد.

 

اگر شرکت هنرمند را برای اجرا در رویدادها یا برنامه ها به عنوان [مشخص کنید] و/ یا شرکت در تولیدات بعد از رویداد و/ یا فعالیتها به عنوان [مشخص کنید] آموزش دهد، کار هنرمند اجاره دادنی در نظر گرفته خواهد شد و هنرمند بدین وسیله تمام حقوق کارش را به شرکت واگذار می کند و دیگر نمی تواند وجه یا حق الزحمه اضافی یا باقیمانده ای که از بهره برداری تجاری شرکت از آن کار به هر شکلی چه برنامه نویسی پخش، کابلی، دیداری، کاست ویدئویی، دیسک ویدئویی، اینترنت یا دیگر رسانه های موجود یا بعدی ناشی شده است دریافت کند.

 

برای جلوگیری از شک و طبق پاراگراف [شماره] و شرط عدم رقابت این توافق نامه، هنرمند تصدیق می کند که فقط واجد شرایط پرداختهای توضیح داده شده در پاراگرافهای 1-7 تا 4-7 فوق در رابطه با رویدادها یا فعالیتهای مورد هدایت شرکت می باشد.

 

8- الزامات شرکت

 

اگر چه طبق پاراگراف 1-9 هنرمند مسئولیت دریافت مجوز مناسب برای شرکت در نمایشگاههای [مشخص کنید] را بر عهده دارد، شرکت مسئول دریافت دیگر مجوزهای مناسب برای برگزاری نمایشگاههای حرفه ای [مشخص کنید] هنرمند می باشد. اگر شرکت با رضایت خودش، با کمک به هنرمند برای دریافت مجوز موافقت کند، هنرمند باید هزینه های به وجود آمده در این ارتباط را به شرکت باز بپردازد.

 

شرکت پرداخت هزینه های زیر را در مورد پیشبرد اجرای هنرمند و حضور وی در مجموعه های [مشخص کنید] بر عهده خواهد داشت و همه این هزینه ها بایستی به سود هنرمند باشد:  

 

الف) در ارتباط با حضور و اجرای هنرمند در برنامه های زنده، شرکت باید هزینه اجاره محل، بیمه مسئولیت همگانی طرف سوم برای صحنه، مالیاتهای ورودی محلی یا کشوری متعلقه، کمکهای پیشبردی، تجهیزات صدا و نور، مسئولین [مشخص کنید]، آتش نشانی و نیروهای امنیتی مورد نیاز طی یک [مشخص کنید] حرفه ای را بپردازد؛

 

ب) در ارتباط با تولید، توزیع و بهره برداری از برنامه ها، شرکت باید هزینه های اجاره کردن، دریافت مجوز یا هزینه های بوجود آمده در مورد این تولید، توزیع، پخش، انتقال  یا دیگر روشهای ارتباطی رسانه های عمومی را بر عهده بگیرد؛

 

پ) در ارتباط با دریافت مجوز برای محصول یا خدمات و/یا خرید و فروش، شرکت باید تمام هزینه های گفتگو، ضمانت یا برنامه ریزی برای دریافت مجوز شامل هزینه های خدمات، مشاوره، وکالت و دیگر موارد حاضر در تولید یا ارائه مجوز را بپردازد؛ و شرکت موظف است تمام هزینه های ایجاد، طراحی، پیشبرد، تولید و بازاریابی کالاها یا خدمات را بپردازد. برای انجام این تعهدات، شرکت می تواند برنامه ریزیها یا کارهایی را که برای واگذاری یا انتقال تعهداتش لازم می داند انجام دهد.

 

9-الزامات هنرمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- محرمانگی

 

غیر از مواردیکه مطابق قانون قابل اجرای [کشور شما]، قوانین حکومتی یا حکم دادگاه تعیین شده است، هنرمند بدین وسیله تصدیق می کند که در هیچ زمانی طی این توافق نامه یا بعد از اتمام آن، اطلاعات حساس محرمانه تجاری مربوط به شرکت، کارمندان، پیمانکاران مستقل، نمایندگان، مدیران، همکاران، نمایندگان یا واگذاران را به فرد، شرکت یا موسسه دیگری فاش نخواهد کرد یا از این اطلاعات به نفع خودش یا افراد دیگر استفاده نخواهد نمود.

 

موارد تحت پوشش پاراگراف فوق بدون محدودیت شامل گزارشات، برنامه های تجاری، اطلاعات فروش، اطلاعات هزینه ها، لیست تامین کننده ها یا مشتریان، لیست هنرمندان، طرحها، ایده ها، روشها، لوازم کاری، ابتکارات، عنوان یا دیگر موارد (در صورت قابل کاربرد بودن) و دیگر موارد کتبی ایجاد شده، تائید شده، یا بهبود یافته توسط یا برای هنرمند در ارتباط با برنامه ها، اطلاعات مربوط به روابط شرکت و یا دوره ها و یا اطلاعات مربوط به هنرمند دریافت شده توسط شرکت می باشد.

 

هنرمند تصدیق می کند که توافق نامه اش با شرکت با این شرایط، بیانگر رضایت شرکت از شرایط مادی استفاده از خدمات هنرمند می باشد. غیر از موارد لازم طبق قانون قابل اجرای [کشور شما] و یا قوانین حکومتی یا رای دادگاه، طرفین توافق می کنند که هیچ یک از آنها نباید عموماً شرایط یا دوره های این توافق نامه را به فرد سومی فاش کرده یا اعلام کنند؛ و هر دو طرف تعهد و توافق می کنند که هیچ یک از مدیران، کارمندان، نمایندگان یا مدیران آنها این کار را انجام نخواهند داد.

تمام شرایط ضمیمه شده در این توافق نامه بخشی از توافق نامه می باشد.

 

برای گواهی موارد فوق، طرفین این توافق نامه را در تاریخ ذکر شده  در بالا امضاء کردند.

 

 

شرکت                                                         هنرمند

امضاء نماینده مجاز و دارای حق امضاء               امضاء نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                                                                     

 

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                                         


 

 

جدول الف

دارایی معنوی اصلی

 

 

[نام فرد]

[نام فرد]

[نام فرد]

 

 

 


 

 

جدول ب

 

استثنائات تعهدات، قراردادها، شکایات، قوانین قریب الوقوع که ممکن است با اجرای هنرمند و یا اعطای حقوق مغایرت داشته، با آن تداخل کند.

 

هیچ یک

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//