تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 قرارداد موسسه ی استخدام


قرارداد موسسه ی استخدام

 

 

 

قرارداد موسسه ی استخدامی

 


این قرارداد موسسه ی استخدامی ("قرارداد")

 

ما بین:                    [نام موسسه] ("موسسه")، شرکتی که بر اساس قوانین  [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل]

 

 

و:                           [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین ]کشور[ تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل شما]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و همچنین با توجه به ضوابط و شرایط قرارداد، طرفین با موارد ذیل موافقت می نمایند:

 

1- شرح محتویات

 

الف- شرکت تمایل دارد تا با موسسه قرارداد انعقاد نماید که به واسطه آن موسسه خدمات حرفه ای شغلی را برای شرکت ارائه خواهد داد (خدمات).

 

ب- موسسه آماده و قادر به  ارائه ی چنین خدماتی به شرکت می باشد.

 

2- خدمات

 

الف- موسسه توافق می نماید که خدمات ارائه شده به شرکت بایستی بصورت روزانه و بر اساس نیاز شرکت باشد و همچنین شرکت نیز می تواند نیازهای خود و یا ادامه ی ارائه ی خدمات را بر اساس این توافق تعیین کند.

 

ب- شرکت توافق می نماید که خدمات در صورت درخواست کتبی شرکت ارائه خواهند شد و هزینه ی چنین خدماتی نبایستی بیش از هزینه های تعیین شده  توسط شرکت باشد.

 

پ- شرکت در درخواست کتبی خود بایستی مشخصه های نیازهای خود، قیمت ساعتی یا روزانه ی هر کار، بالاترین میزان هزینه ی ممکن برای هر کار و مدت زمان ارائه ی خدمات شامل تاریخ شروع و پایان آن را قید کند.

 

ت- مشخصه های خدمات ارائه شده بایستی بر اساس جدول A باشند که چنین مشخصه هایی می تواند در طول زمان با توافق طرفین تغییر یابد. جدول A ضمیمه قرارداد شده است و قسمتی از این قرارداد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث- شرکت می تواند حداقل کیفیت خدمات ارائه شده براساس این قرارداد را تعیین نماید. در صورتیکه شرکت تشخیص دهد خدمات ارائه شده بر اساس این توافق نامه توسط اشخاص استخدامی موسسه نامناسب می باشد، بایستی فوراً موسسه را نسبت به آن مطلع نماید و موسسه نیز بایستی فرد را برکنار نموده و فرد واجد شرایطی را جایگزین وی نماید.
 

3- هزینه


براساس خدمات ارائه شده توسط موسسه طبق این توافق نامه و همچنین طبق درخواست کتبی شرکت، بایستی به موسسه هزینه پرداخت شود که به شرح ذیل می باشد.

 

الف- با توجه به خدماتی که موسسه انجام داده است، شرکت بایستی بر اساس تعداد روز یا ساعت کاری هزینه را پرداخت نماید. بدین صورت که نرخ روز یا ساعت را بر تعداد روزها یا ساعتهائی که افراد موسسه کار کرده اند ضرب کند و هزینه را حساب کند. نرخ روز یا ساعت نبایستی بیش از مقدار تعیین شده در جدول A باشد.

 

ب- هزینه هایی که موسسه برای ارائه خدمات توسط فرد دیگری به وی پرداخت نموده است، بایستی توسط شرکت بازپرداخت شود.

 

4- پرداخت ها

 

پرداختی هزینه ی خدمات ارائه شده توسط موسسه [تعداد] روز پس از دریافت فاکتور موسسه توسط شرکت خواهد بود. فاکتور موسسه بایستی شامل جزئیات خدمات ارائه شده و همچنین هزینه های مربوط به آن باشد که بصورت های زیر می باشد.

 

الف- فاکتور موسسه بایستی تاریخ یا تاریخهای دقیق ارائه ی خدمات توسط فردی که موسسه تعیین کرده است را داشته باشد. در صورتی که خدمات به صورت مداوم در یک دوره ی زمانی انجام شده است، تاریخ شروع و پایان انجام خدمات قید شود و همچنین در صورتیکه خدمات بصورت روزانه ارائه شود، باید تاریخ آن ذکر شود. فاکتور موسسه بایستی رده بندی خدمات، اسم کارکنانی که خدمات را انجام داده اند، نرخ آن و مبلغ کلی دوره را شامل شود.   زمانیکه موسسه خدمات را در یک دوره ی زمانی انجام می دهد، فاکتور را بایستی حداقل ]هر یک ماه یکبار یا هرنوع که تعیین شده است[ ارائه نماید.  

 

ب- تمامی هزینه هائی که کارکنان موسسه برای انجام خدمات ذکر شده در این توافق پرداخت نموده اند بایستی توسط شرکت به موسسه پرداخت شود.  برای دریافت هزینه ی خدمات از شرکت، بایستی فاکتور آن به شرکت ارائه شود. پرداخت ها [تعداد] روز پس از ارائه ی فاکتور به شرکت پرداخت خواهد شد.

 

5- کارکنان موسسه

 

کارکنانی که توسط موسسه برای اجرای خدمات به شرکت استخدام شده اند بایستی الزامات و ضوابط مربوط به قرارداد را رعایت نمایند و در صورت درخواست شرکت مدارک این الزام را ارائه دهند.

 

6- رازداری


الف- موسسه توافق می نماید که تمامی اطلاعاتی که از شرکت یا کارکنان شرکت  دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 


 

می نماید و یا بواسطه ارائه خدمات به شرکت بر اساس این توافق بدست می آورد که شامل اختراعات، محصولات، تجهیزات ، وسایل، قیمت ها، تخفیفات، هزینه ها، امور تجاری،  طرح های آتی و اطلاعات فنی که متعلق به شرکت می باشد و یا متعلق به افرادی است که شرکت با آنها قرارداد دارد.

ب- وتمامی اطلاعاتی که موسسه بواسطه ی گزارش کارهای انجام شده به شرکت ارائه می دهد، به همرا دیگر اطلاعاتی که موسسه یا کارکنان آن به دست می آورند، بایستی همیشه و برای هر منظوری محرمانه تلقی شود و به صورت محرمانه و صرفاً به نفع شرکت حفظ شود.  
موسسه نبایستی آنها را استفاده کند و یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای سایر افراد افشاء نماید، مگر اینکه با اجازه ی کتبی شرکت باشد.

 

7- اختراعات و محصولاتی که حق کپی در مورد آنها می تواند اجرا شود :


الف) موسسه همچنین توافق می نماید که از طرف، موسسه، مدیرا و کارکنان موسسه و افرادی که از طرف موسسه به کار گرفته شده اند، سریعاً تمامی برنامه های کامپیوتری، اسناد، نرم افزارها،  و سایر محصولاتی که حق کپی در باره ی آنها می تواند اجرا شود، اکتشافها، اصلاحها و اختراعاتی که عملی شده اند و یا توسط موسسه یا کسانی که موسسه به کار گرفته است، خواه به تنهائی یا با کمک دیگران، در طول دوره ی این توافق  تهیه شده اند را به شرکت یا نماینده ی آن ادائه دهند. اینها می توانند مربوط به  1) محصولات تولید شده در شرکت و یا 2) تولیدات،تجهیزات و وسایل شرکت و یا 3) مربوط به تحقیقات و یا سایر فعالیت های تجاری شرکت یا  4) مربوط به خدماتی که موسسه و یا کارکنان استخدامی وی به نفع شرکت صورت داده اند باشند. تمامی اختراعات و سایر محصولاتی که موسسه مجبور به افشای آنها می باشد، بایستی حق انحصاری آنها متعلق به شرکت و یا قائم مقامان آن باشد. باید توجه شود که موسسه در قبال دریافت دستمزد برای شرکت خدمات ارائه می دهد و تمامی چنین مواردی متعلق به شرکت می باشد. بعلاوه، موسسه بایستی تمامی چنین حقوق مربوط به کپی برداری را به شرکت واگذار نماید.

 

ب)موسسه و کارکنان استخدامی آن توافق می نمایند که در صورت درخواست شرکت، نماینده ی آن یا مالکان آینده ی آن و با هزینه آنها، ایشان را درکسب حق امتیاز تمامی چنین اختراعاتی در همه کشورها حمایت نموده و با شرکت همکاری خواهند نمود. چنین همکاری هایی شامل اجرا و واگذاری تمامی اسناد مربوط به چنین اختراعاتی و همچنین حق امتیاز اختراع در سایر کشورها و مناطق و اجرای تمامی اقدامات قانونی که شرکت آنها را ضروری تشخیص دهد، می باشد.

 

8- اظهارات موسسه

 

موسسه تضمین می نماید که کارکنان استخدامی آن و خود موسسه این حق را دارند که خدمات درخواستی شرکت را بدون تخطی از تعهدات نسبت به دیگران ارائه دهند. و همچنین موسسه و کارکنان آن حق دارند که اطلاعات مربوط به خدمات را به شرکت ارائه دهند و شرکت می تواند از تمامی اطلاعات انتقال یافته استفاده نماید.

 

9- مدت قرداد و فسخ آن

 

الف- قرارداد از تاریخ قید شده در بالا نافذ بوده و تا زمان [تاریخ] ادامه خواهد داشت. بعلاوه قرارداد ممکن در صورت وقوع عوامل زیر فسخ گردد.

 

1) فوراً در صورت فوت  یا عدم اهلیت هر یک از کارکنان به کار گماشته شده توسط موسسه که شرکت تشخیص دهد حضور وی برای اجرای خدمات درخواست شرکت بسیار اساسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

   

2)  توسط هر یک از طرفین و بدون ذکر علت و  [تعداد] روز پس از اعلام کتبی .


3) در صورتیکه موسسه بدون اطلاع قبلی شرکت، هریک از وظایف و تعهدات خود را واگذار نماید، شرکت می تواند [ تعداد] روز پس از اطلاع موسسه قرارداد را فسخ نماید. یا در صورتیکه تغییراتی در مدیریت موسسه ایجاد شود که از سوی شرکت پذیرفته شده نباشد و یا موسسه به صورت عادی خدمات خود را ارائه ندهد شرکت می تواند قرارداد را فسخ نماید.

 

ب)تعهدات و الزامات موسسه در بند 5 و 6 بایستی امکان هر گونه فسخ قرارداد را  حفظ کند.

 

پ) پس از فسخ قرارداد، موسسه بایستی تمامی اطلاعات کتبی، نقشه ها، مدل ها و سایر موارد را که به موسسه داده شده است و یا توسط موسسه و با هزینه ی شرکت ایجاد شده است، به شرکت تحویل دهد.

 

10- جبران خسارت

 

موسسه توافق می نماید که شرکت،کارکنان ،جانشینان و قائم مقامان آن را از هرگونه ضرر و زیان ناشی از اقدامات موسسه و یا کارکنان استخدامی آن در خصوص دارائی های شرکت و یا هر شخص ثالث حفظ نماید و در صورت وقوع چنین خسارتی، آن را جبران نماید.

11- پیمانکار مستقل

 

وضعیت موسسه به صورت مستقل بوده و کارمند استخدامی شرکت محسوب نمی گردد و نمی تواند در هیچ یک از قراردادهای مربوط به شرکت دخالت نماید.

 

12- بیمه

 

در صورت درخواست شرکت، موسسه بایستی اسناد مربوط به رعایت امور بیمه ای ذکر شده در ذیل را به شرکت ارائه نماید.

 

الف) بیمه جبران خسارت حداقل [ مبلغ ] که به واسطه آن هرگونه خسارت وارده به شرکت و یا شخص ثالث دیگر توسط آن باز پرداخت خواهد شد.

 

ب) هر گونه  وسیله ای که بوسیله موسسه یا کارکنان استخدامی آن برای ارائه خدمات به شرکت استفاده می شود بایستی دارای بیمه ای مسئولیتی به مبلغ [ مبلغ ] باشند.

 

پ) موسسه بایستی دارای بیمه کارگران و همچنین بیمه مسئولیت باشد.

 

13- واگذاری

 

تعهدات و الزامات موسسه براساس این توافق نامه به صورت شخصی می باشد و وی نمی تواند چنین تعهداتی را به خود و یا شرکت و یا هر موسسه ی دیگری به صورت کتبی و یا هر نوع دیگر واگذار نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- قرارداد کامل

 

این قرارداد یک قرارداد کامل بین طرفین بوده و هیچ یک از تعهدات پیش از انعقاد قرارداد را شامل نمی شود، مگر آنکه صریحاً در قرارداد قید شده باشد.

 

15- اعلان

 

هرگونه اعلان در خصوص این توافق نامه بایستی به صورت کتبی ارائه شده و بایستی به صورت سفارشی به آدرس پستی طرفین ارسال گردد.

 

16- قوانین حاکم

 

این توافق براساس قوانین [ ایالت/ استان ] تعبیر و تفسیر خواهد شد.


17- عناوین و پاراگراف ها

 

عنواین بکار رفته در  پاراگراف ها صرفاً جهت سهولت استفاده طرفین از قرارداد می باشد و نباید بر تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد تأثیری ایجاد نماید.

 

18- تغییرات قرارداد

 

تنها در صورتیکه تغییرات ایجاد شده به صورت کتبی ارائه و به امضاء طرفین قرارداد برسد دارای اعتبار خواهد بود.
 

19- عدم اغماض

 

در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات و شرایط و الزامات ذکر شده درقرارداد توسط طرفین و یا تخطی از آنها به معنای اسقاط آن شرایط و الزامات و یا تعهدات نمی باشد و چنین الزامات و تعهداتی به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

برای گواهی مراتب بالا، طرفین، بدین وسیله این قرارداد را از تاریخ ذکر شده در بالا قانونی کرده اند.

 

 

 

موسسه                                                       شرکت

 

 

___________________________                    __________________________

امضاء مجاز                                                      امضاء مجاز  

 

_________________________                       __________________________

نام و نام خانوادگی، پست سازمانی                    نام و نام خانوادگی، پست سازمانی

 

 

 

  

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//