تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مشاوره و پیمانکاران مستقل توافقنامه ی مدیریت خدمات منابع انسانی و سیسیتم‌های اطلاعاتی


 توافقنامه ی مدیریت خدمات منابع انسانی و سیسیتم‌های اطلاعاتی


توافقنامه ی مدیریت خدمات منابع انسانی و سیسیتم‌های اطلاعاتی

به نام خدا

 

توافق نامه مدیریت خدمات منابع انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی


این توافق نامه مدیریت خدمات منابع انسانی و سیستمهای اطلاعاتی ("توافق نامه")

 

ما بین:                    [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل شما]

و:                           [نام طرف دوم] ("تأمین کننده خدمات")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

از آنجاییکه [نام شرکت شما] مشغول تجارت [مشخص کنید] است؛


از آنجاییکه تأمین کننده ی خدمات مشغول تأمین [خدمات را توضیح دهید] ("خدمات") است؛

 

و از آنجاییکه [نام شرکت شما] می‌خواهد تأمین کننده ی خدمات را برای تأمین خدمات به کار بگیرد؛

 

بنابراین، طبق این توافق نامه، با توجه به شرایط و تعهدات موجود، طرفین موافقت می‌کنند که:

 

1- تعاریف و تفاسیر

 

1-1 تعاریف

 

مقاله ی 1 شامل معانی اصطلاحات مشخص پررنگ شده و مورد استفاده در این توافق نامه می‌باشد.

 

2-1 اصول حسابداری پذیرفته شده

 

تمام اصطلاحات مالی و حسابداری موجود، مگر در صورتیکه به عکس معنی دهد، با توجه به اصول حسابداری پذیرفته‌شده، تفسیر شده و کاربرد خواهند داشت.

 

3-1 عناوین و مراجع

 

تقسیم این متن به مقالات، بخش‌ها، زیربخش‌ها و جداول و قرار دادن عناوین و یک جدول محتویات در ان فقط برای راحتی رجوع است و نباید ساخت یا تفسیر این توافق نامه را تحت تاثیر قرار دهند. مقاله، بخش، زیر بخش و عناوین جدول در این توافق نامه، توضیح کامل متونی که به آنها اشاره دارند، نبوده و جدول محتویات بخشی از این توافق نامه نمی باشند.
کاربرد کلمات "در اینجا"، "بدین وسیله" و "از این رو" و اصطلاحات مشابه، به این توافق نامه اشاره دارد نه به بخش، مقاله، زیر بخش یا جزء خاصی از آن. مگر در صورتیکه چیزی در موضوع یا متن متناقض باشد، رجوع به مقاله، بخش، زیر بخش یا جدول، رجوعی کاربردی می باشد.

 

4-1معانی گسترده

 

مگر در صورتیکه چیزی در موضوع یا محتوای این توافق نامه متناقض باشد، کلمات ارائه دهنده ی معنی اعداد مفرد، اعداد جمع را در بر می‌گیرد و بالعکس و کلمات بیانگر جنس مذکر، جنس مؤنث و خنثی را نیز در بر می‌گیرد و بالعکس.

 

5-1 جداول

 

جداول زیر بخشی از این توافق نامه هستند:

 

جدول الف              خدمات تأمین شده

جدول ب                دستمزد

 

6-1پول رایج

 

تمام اظهارنامه‌ها یا رجوعات به دلار در این توافق نامه، پول رایج [کشور] می باشد.

 

7-1 ارائه

 

مدارک یا پول در این توافق نامه به طرفین یا هیئت جانشینان آنان ارائه می گردد و ارائه پول باید از طریق حواله بانکی معتبر بانک [کشور]، ابزارهای الکترونیکی در دسترس یا دیگر روشهای توافق شده مابین طرفین صورت گیرد.

 

8-1 اجرا در تعطیلات

 

اگر لازم باشد اقدامی از این توافق نامه در تاریخ مشخصی که روز کاری نیست انجام گیرد، این اقدام در یا حوالی روز کاری بعدی معتبر خواهد بود.

 

9-1 محاسبه زمان

 

در این توافق نامه، دوره ی زمانی به معنی مدت زمانی است که در روز اول دوره آغاز و در [ساعت] (زمان [کشور]) آخرین روز دوره تمام می‌شود. اگر آخرین روز دوره، روز کاری نباشد، دوره در [ساعت] (زمان [کشور]) روز کاری بعدی تمام می‌شود.

 

2- دوره

 

1-2 دوره

 

با توجه به گزینه اتمام زودتر که در توافق نامه مجاز دانسته شده است، دوره ی اولیه این توافق نامه یک مدت [تعداد] ماهه می‌باشد که در تاریخ این توافق نامه، [تاریخ]، آغاز و در [تاریخ] ("دوره ی اولیه") تمام می‌شود. مگر در صورتیکه طرفین از طریق یک اخطار کتبی، حداقل [تعداد] روز قبل از اتمام دوره ی اولیه یا دوره ی تجدید شده ی بعدی، طرف دیگر را از تصمیم عدم تمدید توافق نامه مطلع کند، دوره ی اولیه مجدداً تمدید خواهد شد. 

3- اعطای حقوق

 

1-3 اعطای حقوق

 

بدین وسیله [نام شرکت شما] تمام حقوق مورد نیاز تأمین کننده ی  خدمات برای اجرای وظایف و الزامات این توافق نامه را که بدون محدودیت شامل اجرای خدمات است، به وی اعطا می‌کند.

 

4- خدمات

 

1-4 وظایف تأمین کننده ی  خدمات

 

تأمین کننده  موافقت می‌کند تمام تلاشش را برای انجام درست موارد زیر انجام دهد:

 
1-1-4 خدمات توضیح داده شده در جدول الف ("خدمات") را که در حال حاضر برای پرسنل [نام شرکت شما] تأمین می‌شود، با توجه به اقدامات صنعتی برای [نام شرکت شما] تأمین کند.

 

2-1-4 صادقانه، با وفا داری و به نفع [نام شرکت شما] اقدام کند و در حدی که منطقاً از فردی دارای تخصص و اطلاعات وی در زمینه فعالیتهای [نام شرکت شما] انتظار می‌رود، عمل کند. هر [تعداد] روز، طرفین باید جهت بحث در مورد حوزه و نوع خدمات تأمینی تحت این توافق نامه و تخصیص هزینه‌ها و مخارج فی   ما بین، ملاقات کنند. طرفین باید وفا دارانه سعی در حل مسائل یا دعاوی مربوط به موارد قبلی داشته باشند و به صورت کتبی اصلاحات مورد توافق را ثبت کرده و جداول الف و ب را برای بیان دوره ها و شرایط توضیح داده شده در جداول، اصلاح کنند. در صورتیکه طرفین نتوانند چنین دعاوی یا مشکلاتی را حل کنند، شرایط و دوره‌های موجود توضیح داده شده در این توافق نامه به قوت خود باقی خواهند بود.

 

2-4 دسترسی به سایت امکانات

 

[نام شرکت شما] باید برای هدایت خدمات، دائماً و بدون اخطار قبلی، دسترسی کامل به اجزای مستغلاتی را که در آنها فعالیت می‌کند، برای تأمین کننده خدمات،  پیمانکاران فرعی‌ و نمایندگان، وکلا و کارمندان خودش فراهم اورد. این پیمان کاران فرعی، نمایندگان، وکلا و کارمندان باید با تمام معیارهای امنیتی مورد درخواست قانون و معیارهای امنیتی منطقی که در حال حاضر در [نام شرکت شما] برقرارند و ممکن است هرازگاهی با اخطار کتبی قبلی تأمین کننده  خدمات که می‌تواند بی‌دلیل ارائه آن را دریغ نماید، تغییر کند، هماهنگ باشند.

 

5- پاداش

 

1-5 پاداش

 

1-1-5 مطابق خدمات تأمین شده برای این توافق نامه توسط تأمین کننده، [نام شرکت شما] باید با توجه به ن کند.خش‌های فرعی 1-1-5 تا 5-1-5 مبلغی برابر هزینه‌ها و وجوه به وجود آمده توسط تأمین کننده در اجرای خدمات این توافق نامه را همانطور که در جدول ب ("پاداش") آمده است به تأمین کننده  پرداخت نماید. تمام پرداخت‌های این توافق نامه با واحد [پول رایج] و بدون تأثیر بر غرامت انجام خواهد شد و [نام شرکت شما] باید، علاوه بر این وجوه، مبلغی برابر مالیاتها، هزینه‌ها و دیگر وجوه کاربردی در مورد این پرداخت ها  را به تأمین کننده بپردازد تا وی به مسئولان مالیاتی تحویل دهد.

 

 

 

 

 

 


2-1-5 تأمین کننده  خدمات موظف است به صورت ماهانه، طی [تعداد] روز پس از اتمام هر ماه، یک اظهارنامه جزئیات‌دار شامل هزینه‌های مربوط به این خدمات و مدارک ضروری دیگر ("گزارش هزینه") را به [نام شرکت شما] ارائه دهد.


3-1-5 تأمین کننده  خدمات موظف است به صورت ماهانه، طی [تعداد] روز پس از اتمام هر ماه، فاکتوری از پاداش‌های خدمات تأمین شده‌ طی آن ماه را ("فاکتور پاداش") به [نام شرکت شما] تحویل دهد و پاداش‌ آن دسته از خدمات ارائه شده قبل از اتمام این توافق نامه که فاکتور نشده‌اند باید طی [تعداد] روز پس از تاریخ اتمام برای [نام شرکت شما] فاکتور شده، ارسال شوند. فاکتورهای پاداش تأمین کننده خدمات باید به عنوان مدرک بدیهی برای پاداش خدمات تأمین شده توسط تأمین کننده در نظر گرفته شود، مگر اینکه به اشتباه تأیید شده باشد.


4-1-5 پرداخت پاداش از طرف [نام شرکت شما] برای خدمات تأمین شده توسط تأمین کننده باید در اداره اصلی یا هر محل دیگری که تأمین‌کننده تعیین کرده است انجام شود. پرداخت کامل پاداش خدمات تأمین شده توسط تأمین‌کننده در طول یک ماه، باید طی [تعداد] روز پس از دریافت فاکتور پاداش خدمات آن ماه انجام شود.


5-1-5 هر فاکتور پاداش یا اظهارنامه دیگری که تا تاریخ سررسید توسط [نام شرکت شما] پرداخت نشود، از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت دیرکردی با نرخ [تعداد درصد] ([درصد]) خواهد داشت و در صورت درخواست تأمین‌کننده، این دیرکرد همزمان با مبالغ پرداخت نشده، قابل پرداخت می‌باشد.

 

6- محدودیت مسئولیت و غرامت

 

1-6 محدودیت مسئولیت

 

همچنین موافقت می‌شود که در اجرای وظایف و الزامات موجود، تأمین‌‌کننده مسئول مشکلات غیرقابل کنترل توسط او یا مشکلات در بردارنده هزینه‌هایی که [نام شرکت شما] در اختیار وی قرار نداده، نمی‌باشد و تأمین‌کننده خدمات نباید مسئول نقض‌های طرف سوم مورد نظر باشد.


تأمین‌کننده خدمات مسئول هیچ خسارت مستقیم یا مهمی غیر از آسیب شخصی یا وارد آمدن خسارت به دارایی در نتیجه نقض عمدی الزامات توسط تأمین‌کننده خدمات نمی‌باشد. تأمین‌کننده خدمات مسئول اجرای الزاماتی که اجرایشان به دلیل تأخیر غیرقابل اجتناب یا وجود موقعیت خطرناک در اطراف مستغلات (نه بخاطر اقدام تأمین‌کننده یا پرسنل او) غیرممکن یا غیرایمن است، نمی‌باشد. نمونه این موارد بدون محدودیت عبارتند از: الف) به وجود امدن موقعیتی در اینده که خطر امنیتی داشته باشد. ب) ناتوانی فیزیکی یا عدم توانایی تأمین‌کننده خدمات در دسترسی امن، عبور و خروج از تمام یا یک بخش فرعی مستغلات یا بخشی از مستغلات که [نام شرکت شما] فعالیت‌های تجاری‌اش را در آن انجام می‌دهد و ج) خرابی ساختار داخلی الکتریکی که منجر به موقعیت خطرناک در یا اطراف مستغلات شود.

 

تعهدات قانونی که طبق روال عموم تحت کنترل قوانین [کشور] هستند و جبرآنهایی که از این رو تنها تعهدات اجرایی می باشند و جبرآنهایی که تأمین‌کننده خدمات مسئول آنهاست و جانشین تمام دیگر تعهدات (کتبی یا شفاهی) که بدون محدودیت شامل تعهد قابلیت داد و ستد و تعهد مناسب‌بودن برای هدفی خاص می‌شود می باشد و تأمین‌کننده خدمات، مسئول خسارات تصادفی یا مهم یا هر نوع خسارت بر پایه شکایت نقض تعهد غیر از انچه در اینجا آمده، نمی‌باشد.

 

2-6 غرامت


 

 

 

 


1-2-6 مطابق بخش 1-6، تأمین‌کننده خدمات توافق می‌کند که [نام شرکت شما]، کارمندان، نمایندگان، مدیران، تهیه‌کنندگان و جانشینان و واگذاران مجاز ان را در مورد تمام شکایات، اقدامات، محاکمه‌ها، هزینه‌ها، خسارات، فقدان ها و مسئولیت‌ها مبرا نگاه دارد، چه این موارد مربوط به یا ناشی از اجرای الزامات تأمین‌کننده خدمات تحت این توافق نامه و چه ناشی از اشتباه یا بی‌توجهی تأمین‌کننده، کارمندان، نمایندگان یا جانشینان او باشد.

 

2-2-6 [نام شرکت شما] موافقت می‌کند که تأمین‌کننده خدمات، پروانه‌داران، کارمندان، نمایندگان، مدیران، تهیه‌کنندگان، جانشینان و واگذاران مجاز او را در مقابل تمام شکایات، اقدامات و دعاوی مربوط به یا ناشی از اجرای الزامات این توافق نامه توسط تأمین‌کننده مبرا کند و غرامات لازم را بپردازد، مگر زمانیکه هزینه‌ها، خسارات و فقدآنها در نتیجه بی‌توجهی یا اشتباه تأمین‌کننده خدمات یا کارمندان، نمایندگان یا جانشینان او به وجود آمده باشد.

 

3-2-6 [[نام شرکت شما] موافقت می‌کند که تأمین‌کننده خدمات و پروانه‌داران، کارمندان، نمایندگان، مدیران، تهیه‌کنندگان، جانشینان و واگذاران مجاز آنها را در مقابل تمام اقدامات، دعاوی، روندها، هزینه‌ها، خسارات و مسئولیت‌هایی که ناشی از یا مربوط به اجرای تعهدات [نام شرکت شما] تحت این توافق نامه یا اقدامات کارمندان، نمایندگان یا جانشینان وی در مستغلات باشد، مبرا کند و غرامات لازم را بپردازد.


4-2-6 هر یک از طرفین توافق می‌کنند که طرف دیگر را در مقابل تمام هزینه‌ها، خسارات، فقدآنها یا مسئولیت‌ها شامل هزینه‌های منطقی وکالت که ممکن است در نتیجه عدم موفقیت آن طرف یا کارمندان، نمایندگان، جانشینان یا مقاطعه‌کاران فرعی وی در هماهنگی با وضعیت، قانون، رأی، نظام، مجوز استاندارد یا تغییر اداری بوجود آمده باشد، مبرا کند و غرامات لازم را بپردازد.

 

7- اتمام

 

1-7 تأخیر غیرقابل اجتناب

 

در صورتیکه هر یک از طرفین نتوانند به دلیل موقعیت تأخیر غیرقابل اجتناب در تاریخ مشخصی توافق نامه را اجرا کنند، اجرای توافق نامه به مدتی برابر دوره ی تأخیر، عقب می‌افتد. طرفی که دچار این تأخیر شده باید هر چه زودتر پس از آگاهی از موقعیت تأخیر غیر قابل اجتناب، طرف دیگر را نیز مطلع کرده، اقدام ممکن برای عدم توقف اجرا را انجام دهد و هر از گاهی طرف دیگر را از دوره ی مورد انتظار تأخیر مطلع سازد. در هنگام دریافت این اخطار توسط طرف دیگر، تمام الزامات این توافق نامه (به غیر از الزام [نام شرکت شما] در پرداخت هزینه خدمات ارائه ‌شده) بلافاصله معلق می‌شود.

در صورتی که دوره ی عدم اجرای توافق نامه بیش از [تعداد] روز تقویمی بعد از دریافت اخطار موقعیت تأخیر غیر قابل اجتناب به طول بینجامد، طرفی که قدرت اجرایش از این مساله متاثر نشده است می‌تواند این توافق نامه را با دادن یک اخطار کتبی به طرف دیگر تمام کند و باید توجه شود که در چنین شرایطی اگر طرف متاثر، تأمین‌کننده خدمات باشد، [نام شرکت شما] باید برای خدمات مورد نظر تأمین به صورت دیگری که مطابق قوانین و اجازه‌نامه بوده و اقدامات یا تجارت تأمین‌کننده را تخریب نکند، برنامه‌ریزی نماید.

 

2-7 اتمام توسط طرفین

 

هر دو طرف حق دارند این توافق نامه را با ارائه اخطار کتبی به طرف دیگر تمام کنند، اگر:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-7 طرف دیگر در مورد اتمام اقدامی ‌کند یا اظهارنامه‌ای به نفع بستانکارانش تهیه کرده یا سند ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون را طبق قوانین [کشور] تهیه یا مورد مشابه دیگری از قضاوت کاربردی ایجاد کند و یا در مورد دارایی‌ها، دادخواست ورشکستگی ایجاد شده باشد یا روند یا قضاوتی از طرف دادگاه دارای حوزه قضایی مناسب در مورد تأیید ان دادخواست یا دادخواست سازماندهی مجدد یا تنظیم یا ترکیب قرض‌ها یا الزامات طرف دیگر انجام شده باشد و یا اگر متولی، دریافت‌کننده، مدیر یا فردی دارای قدرت مشابه برای طرف دیگر تعیین شود و این تعیین طی [تعداد] روز منفصل نشده باشد.


2-2-7 دادخواست ورشکستگی یا دادخواست مشابه دیگری در مورد ورشکستگی علیه طرف دیگر اجرا شده یا در اختیار وی قرار گرفته باشد، مگر اینکه این موارد طی [تعداد] روز فسخ شود و طی این دوره‌ اجرا به قوت خود باقی خواهد بود؛ یا

 

3-2-7 طرف دیگر نتواند الزامات مادی این توافق نامه را انجام دهد یا نقضی در آنها داشته باشد و این دوره ی عدم اجرا یا نقض [تعداد] روز پس از دریافت اخطار از طرف دیگر مبنی بر قصد اتمام و علت آن ادامه یابد. اگر این عدم موفقیت در اجرا یا نقض، طی دوره ی اصلاح در نظر گرفته شده پس از دریافت اخطار اصلاح نگردد، این اخطار دیگر قدرتی نداشته و این توافق نامه به صورت بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.

 

7-3 اتمام توسط تأمین‌کننده خدمات یا [نام شرکت شما]

 

1-3-7 در صورتیکه کنترل [نام شرکت شما] توسط  فردی که رقیب مشخص تأمین‌کننده خدمات یا همکار مؤسسات در تجارت [مشخص کنید] است یا بعداً بصورت مستقیم یا غیرمستقیم رقیب وی خواهد شد، انجام شود، طرف تأمین‌کننده خدمات حق اتمام این توافق نامه را در تاریخ مشخص‌شده توسط تأمین‌کننده، حداقل [تعداد] روز قبل از ارسال اخطار کتبی به [نام شرکت شما] دارد.

 

2-3-7 اگر کنترل تأمین‌کننده توسط فردی که رقیب مشخص [نام شرکت شما] یا همکار [نام شرکت شما] در تجارت تهیه [مشخص کنید] است یا بعداً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رقیب وی تبدیل خواهد شد، انجام شود، [نام شرکت شما] حق اتمام این توافق نامه را در تاریخ مشخص شده توسط [نام شرکت شما] در حداقل [تعداد] روز قبل از ارسال اخطار به تأمین‌کننده دارد.

 

4-7 الزام مداوم پرداخت

 

هر نوع اتمام این توافق نامه، [نام شرکت شما] را از الزام پرداخت دستمزد خدمات ارائه‌ شده توسط تأمین‌کننده و سود به وجود آمده قبل از آن و سودهای به وجود آمده پس از اتمام  طبق بخش 5-1-5 به تأمین‌کننده مبرا نمی کند. بلافاصله پس از اتمام، یک حساب رسی صحیح انجام خواهد شد. [نام شرکت شما] باید طی [تعداد] روز تقویمی پس از تاریخ اتمام، تمام مبالغ فاکتور شده برای خدمات انجام گرفته قبل از تاریخ اتمام را که پرداخت نشده اند و تمام سود به وجود آمده طبق بخش 5-1-5 را به تأمین‌کننده خدمات بپردازد.

 

5-7 بازگرداندن دارایی

 

پس از اتمام این توافق نامه توسط طرفین، طرفین باید بلافاصله تمام داده‌ها، مواد و دارایی‌های طرف دیگر را به وی بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- داوری

 

رای الزام‌اور

 

در صورت وقوع نزاع یا اختلاف بین طرفین در مورد این توافق نامه، طرفین باید بیشترین تلاششان را در حل دوستانه و دوجانبه توافق نامه انجام دهند و هر طرف باید طرف دیگر را از اینکه می خواهد تحت شرایط این توافق نامه روندی قضایی را آغاز کند، مطلع سازد.

 

هر نوع داوری باید طبق شرایط قضایی [کشور] انجام گیرد.

طرفین قدرت وکالتی مخصوص و غیرقابل‌بازگشت به [طرف داوری] می‌دهند تا با درخواست کتبی هر یک از آنها، یک داور از میان افراد طرف داوری تعیین کند. تصمیم و نظر داور الزام اور است. طرفین از تمام ادعا‌های قانونی در مورد تصمیم داور چشم‌پوشی می‌کنند. به طور خاص، قدرت حل تمام مسائل مربوط به صلاحیت و/یا داوری‌ به داور داده شده است.

 

طرفین، رای دادگاه دارای حوزه قضایی مناسب را در مورد اجرای دعاوی تأیید می‌کنند.

 

بدین وسیله هر یک از طرفین به صورت غیر قابل بازگشت، اقدامات یا روندهای قانونی علیه او یا دارایی‌هایش را که طبق این توافق نامه به داوری سپرده می شود تأیید    می کند و با اجرا و تحویل این توافق نامه یا پذیرش این اقدامات یا روندها در مورد دارایی‌هایش موافقت کرده و به صورت غیرقابل بازگشت تا آخرین حد ممکن برای نگهداری از این اقدام یا روند از دفاعیه هر دادگاه دیگری چشم‌پوشی می‌کند.

 

9- عمومی

 

1-9 اصل زمان

 

زمان اساس این توافق نامه است.

 

2-9 هزینه‌ها

 

هر یک از طرفین باید تمام هزینه‌های قانونی و حسابداری به وجود آمده در ارتباط با آماده‌سازی، اجراء و تحویل این توافق نامه و تمام مدارک و اسناد اجرا شده مطابق آن و دیگر هزینه‌های به وجود آمده به نحو دیگری را، بپردازد.

 

3-9 منافع توافق نامه

 

این توافق نامه به نفع طرفین، وراث، مجریان، نمایندگان، جانشینان و واگذاران مجاز و برای آنها الزام ‌آور است.

 

4-9 کل توافق نامه

 

این توافق نامه کل توافقات مابین طرفین در مورد این موضوع را در بر می‌گیرد و تمام تفاهمات و توافقات قبلی طرفین را لغو  کرده و جانشین آنها می‌شود. هیچ نمایندگی، تعهد، شرط و توافق دوجانبه ذکر شده یا نشده یا قانونی دیگری غیر از انچه در این توافق آمده است بین طرفین وجود ندارد.

 

5-9 اصلاحات و چشم پوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ نوع اصلاح یا تغییری در این توافق نامه، معتبر و الزام اور نمی باشد مگر اینکه کتبی بوده و توسط هر دو طرف اجرا گردد و هیچ نوع چشم پوشی از نقض در این توافق نامه موثر و الزام آور نخواهد بود مگر در صورتیکه کتبی بوده و توسط طرفی که قصد چشم پوشی دارد امضا شود و مگر در صورتیکه طور دیگری تهیه شده باشد، به همان نقض مشخص چشم پوشی شده محدود می شود. عدم موفقیت یا تأخیر طرفین در اجرای حقی از این توافق نامه به معنی چشم پوشی از آن حق نمی باشد. اجرای واحد یا جزئی چنین حقی نباید مانع اجرای بخشی دیگر یا بیشتر از این حق یا حقوق دیگر شود.

 

6-9 واگذاری

 

این توافق نامه و تمام حقوق، وظایف و الزامات آن بدون رضایت کتبی قبلی طرف دیگر قابل واگذاری نمی باشد، مگر در صورتیکه: (الف) هر دو طرف، این توافق نامه را جهت اهداف امنیتی موازی در تهیه سرمایه برای انجام تعهدات به قرض دهنده های طرف نامبرده واگذار کنند و (ب) طرفین این توافق نامه را در ارتباط با فروش اساسی تمام تجارت طرفین، به یک خریدار واگذار کنند؛ این واگذاری، فرد واگذارنده را از مسئولیت هایش مبرا نمی کند. در صورت فروش تمام یا بخش مهمی از داراییهای یکی از طرفین یا تغییر در کنترل وی، طرف دیگر حق اتمام این توافق نامه را در [تعداد] روز قبل با اخطار کتبی به طرف فروشنده دارد. طرف فروشنده مسئول تمام هزینه های به وجود آمده توسط طرف دیگر برای اتمام زودرس این توافق نامه است و باید آنها را باز بپردازد.

 

7-9 اخطارها

 

هر نوع درخواست، اخطار یا ارتباط دیگری در رابطه با این توافق نامه باید کتبی باشد و به صورت شخصی، با پست سفارشی یا از طریق لوازم ارتباط الکترونیکی در ادرس های زیر یا ادرس یا شماره ارتباطی الکترونیکی دیگری که ممکن است طرفین به اطلاع هم برسانند تحویل شود:

 

1-7-9 در صورت ارسال به [نام شرکت شما]

 

         [نام شرکت شما]

         [ادرس کامل شما]

         توجه:    [نام فرد]

         فاکس:  [شماره فاکس شما]

 

2-7-9 در صورت ارسال به تأمین کننده خدمات

         [نام شرکت]

         [ادرس کامل]

         توجه:    [نام فرد]

         فاکس:  [شماره فاکس]

 

درخواستها، اخطارها یا دیگر مواردی که به صورت شخصی تحویل شوند، در روز تحویل و مواردی که با پست سفارشی ارسال شوند، سه روز پس از تاریخ تحویل و موارد ارسال شده از طریق ارتباطات الکترونیکی در صورت ارسال در ساعات اداری در روز ارسال و در صورت ارسال در ساعات غیر اداری، روز کاری بعد، ارسال شده محسوب می شوند. در صورتیکه طرف ارسال کننده اخطار یا درخواست، از خرابی سیستمهای پستی مطلع باشد یا توسط فردی از آن مطلع شده باشد، باید آنها را به صورت شخصی یا با ارتباط الکترونیکی ارسال کند.

 

8-9 روابط طرفین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ یک از موارد این توافق نامه به معنی ایجاد اتصال، نمایندگی یا روابط شراکت بین طرفین نمی باشد. وظایف اجرایی و الزامات در نظر گرفته شده برای تأمین کننده خدمات در این توافق نامه باید توسط او به عنوان مقاطعه کار مستقل و نه به عنوان نماینده [نام شرکت شما] انجام گیرد، مگر تا جایی که تأمین کننده خدمات مجاز بوده یا تحت این توافق نامه ملزم به انجام الزامات از طرف [نام شرکت شما] برای اجرای خدمات باشد.

 

9-9 عدم اجازه برای ملزم نمودن [نام شرکت شما]

 

طبق این توافق نامه، تأمین کننده خدمات اجازه ی ورود به توافق نامه یا قراردادی را از طرف [نام شرکت شما] ندارد.

 

10-9 مقاطعه کاران فرعی

 

تأمین کننده خدمات حق بستن قرارداد با دیگر افراد  را برای تضمین خدمات دارد اما این امر الزامات وی را به هیچ عنوان کاهش نمی دهد.

 

11-9 محرمانگی

 

طرفین توافق می کنند که مگر تا جایی که قانون مجاز بداند بدون رضایت کتبی قبلی طرف دیگر، هیچ یک از موارد این توافق نامه یا معاملات ان را فاش نکنند یا به اطلاع عموم نرسانند.


12-9 هماهنگی با قانون

 

هر طرف موافقت می کند که در اجرای این توافق نامه، با وضعیت کاربردی، قوانین، قضاوت، مقررات، مجوزها، پروانه ها، استانداردها و تفاسیر اداری هماهنگ بوده و آنها را تأیید کند.

 

13-9 قانون حاکم

 

این توافق نامه مطابق قوانین [کشور] ایجاد و کنترل می شود.

 

14-9 داوری

 

در مورد روندهای قانونی، این توافق نامه به عنوان توافق اجرا شده در [کشور] در نظر گرفته می شود و طبق بخش 9، دادگاههای [کشور] حوزه قضایی  مورد نظر برای رسیدگی به موارد ناشی از این توافق نامه می باشد. بدین وسیله هر یک از [نام شرکت شما] و تأمین کننده خدمات رسیدگی به این امور را به حوزه قضایی دادگاههای [کشور] محول می کند.

 

15-9 رونوشت ها؛ امضاهای رونوشت

 

ممکن است این توافق نامه در چند رونوشت اجرا شود. هر یک از رونوشت های اجرا شده باید اصل در نظر گرفته شود و تمام رونوشت های اجرایی با هم یک توافق نامه را تشکیل می دهند. انتقال این توافق نامه از طریق رونوشتی که امضای یکی از طرفین را دارد، قانونی بوده و برای ان طرف الزام آور است.

 

16-9 ابقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا زمانیکه طرفین به صورت دوجانبه تصمیم به رهایی از این الزامات بگیرند، تمام شرایط این توافق نامه پس از انقضا یا اتمام توافق نامه و بدون توجه به روش اتمام آن  باقی خواهد بود. این الزامات بدون محدودیت عمومیت موارد فوق، بخشهای 2-6، 4-7 و 11-9 را نیز در بر می گیرد.

 

17-9 قابلیت جداسازی

 

اگر شرط، تعهد، الزام یا بخشی از این توافق نامه غیرقانونی، غیرقابل اجرا یا غیر معتبر باشد، چنین شرط، الزام یا تعهدی باید برای عدم تاثیرگذاری بر اجرای باقی توافق نامه، تا زمانیکه قانونی، معتبر و قابل اجرا اعلام شود، از بقیه شرایط جدا شود.

 

18-9 زبان

 

طرفین بدین وسیله تصدیق می کنند که از آنها درخواست شده که این توافق نامه و تمام جداول، مدارک و اخطارهای مربوط به آن را به زبان انگلیسی انجام دهند و در صورت تضاد بین نسخه انگلیسی و زبان دیگر، نسخه انگلیسی برتری خواهد داشت.

 

10-ضمانت ها
 

1-10 ضمانت ها

 

بدین وسیله [نام شرکت شما] شخصاً انجام تمام الزامات در نظر گرفته شده برای [نام شرکت شما] در این توافق نامه یا توافق نامه های فرعی را برای سهامداران تأمین کننده خدمات ضمانت می کند و مسئول تمام خسارات، فقدان ها و ضررهای ناشی از نقض این توافق نامه یا توافق نامه های فرعی خواهد بود. تأمین کننده خدمات مسئول دعاوی و شکایات مطرح شده در مورد این خسارات علیه [نام شرکت شما] مطابق قوانین [کشور] می باشد.
 

2-10 حوزه قضایی

 

[نام شرکت شما] با داوری توضیح داده شده در بخش 8 موافقت می کند.

 

برای گواهی مراتب فوق، طرفین این توافق نامه را در ]نام محل[ و در تاریخ ذکر شده در بالا امضاء کردند.

 

شرکت                                                     تأمین کننده خدمات

___________________________               ___________________________    

امضاء نماینده مجاز و دارای حق امضاء          امضاء نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                                    

___________________________                ___________________________    

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 

جدول الف

خدمات تأمین شده

 

خدمات تأمین شده توسط تأمین کننده خدمات

 

سیستمهای اطلاعات مدیریتی:

 

 • مدیریت و پشتیبانی تمام نرم افزارهای مورد استفاده در [نام شرکت شما]
 • برنامه نویسی نرم افزارها برای پشتیبانی از پیشرفت خدمات و نوشتن گزارش
 • پشتیبانی از پردازنده مرکزی، شبکه و کامپیوتری رومیزی
 • مدیریت سیستمهای ارتباطی [نام شرکت شما] که بدون محدود کردن موارد قبل شامل سیستمهای تلفن، شبکه و تجهیزات بی سیم می شود
 • پشتیبانی تکنیکی عمومی از فعالیتهای سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی

 

منابع انسانی:

 

 • استخدام پرسنل ساعتی و حقوق بگیر
 • مدیریت حقوق و منافع کارمندان [نام شرکت شما]
 • آموزش و پیشبرد پرسنل
 • بررسی برنامه های ایمنی و سلامت
 • نگهداری اسناد
 • روابط صنعتی بدون محدود کردن عمومیت موارد قبل شامل نگهداری مدارک مربوط به توافقات جمعی مانند شکایات و موارد اجرایی کارمندان می شود
 • ارتباطات با کارمندان

 

منابع انسانی و خدمات باید مطابق موارد زیر تهیه شود:

 

1- استخدام

 

 استخدام و اتمام استخدام توسط تأمین کننده خدمات از طرف [نام شرکت شما] هماهنگ با نیازها و زمانبندی [نام شرکت شما] انجام خواهد شد و انتخاب کارمندان [نام شرکت شما] توسط تأمین کننده خدمات از طرف [نام شرکت شما] بدون در نظر گرفتن شرایط (شامل حقوق و پاداش) تأیید شده توسط [نام شرکت شما] انجام نخواهد شد.

 

2- برنامه حقوق بازنشستگی و مزایای شغلی

 

مگر در صورتیکه قبلاً با یک توافق جمعی که [نام شرکت شما] طرفی از آن است مشخص شده باشد، هیچ یک از کارمندان [نام شرکت شما] بدون تأیید قبلی [نام شرکت شما] توسط تأمین کننده و از طرف [نام شرکت شما] برنامه حقوق بازنشستگی یا مزایای شغلی دریافت نخواهد کرد.

 

3- آموزش و پیشبرد پرسنل

 

آموزش و پیشرفت پرسنل که از طرف [نام شرکت شما] توسط تأمین کننده خدمات انجام شده، هماهنگ با نیازها، زمانبندی، برنامه ها و استراتژیهای [نام شرکت شما] انجام خواهد شد.

 

4- برنامه های سلامتی و ایمنی

 

نظارت بر برنامه های سلامتی و ایمنی انجام شده توسط تأمین کننده خدمات از طرف [نام شرکت شما]، هماهنگ با نیازها، برنامه بندی، برنامه ها و استراتژیهای [نام شرکت شما] انجام خواهد شد.

 

5- مدارک مرتبط با توافقات جمعی

 

[نام شرکت شما] باید تمام شکایات، مدارک عملکرد کارمندان و دیگر مدارک مربوط به توافقات جمعی در مورد کارمندان تأمین کننده خدمات را با [نام شرکت شما]  مطرح کند. استراتژیهای مربوط باید قبلاً توسط [نام شرکت شما] تأیید شود و هیچ تصمیمی نباید بدون تأیید قبلی [نام شرکت شما] در مورد شکایات یا مدارک دیگر اتخاذ شود.

 

6- ارتباط با کارمندان [نام شرکت شما]

 

ارتباطات شفاهی و کتبی انجام شده با کارمندان [نام شرکت شما] توسط تأمین کننده خدمات باید قبلاً از طرف [نام شرکت شما] تأیید شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ب

پاداش

 

سیستمهای اطلاعات مدیریتی

 

1- تخصیص مبالغ بیانگر تمام هزینه ها و مخارج منطقی به وجود آمده توسط تأمین کننده خدمات در اجرای خدمات مربوط به مدیریت سیستمهای اطلاعاتی این توافق نامه به صورت زیر تنظیم می شود:

 

1-1 هزینه های مربوط به کار

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط  به کار به صورت زیر می باشد:

 

1-1-1 [تعداد] درصد از پاداش کارمندان تأمین کننده خدمات در دپارتمان  سیستمهای اطلاعات مدیریت

 

در مورد هر فرد، اجزای واحد پاداش هر کارمند بر پایه هزینه کل که شامل حقوق، پاداش، جوایز، تشویقی ها، منافع، پرداخت مرخصی، مرخصی دریافتی، مرخصی بیماری، اضافه کار موجود و دیگر پاداش های بدهی تأمین کننده خدمات به کارمند است، می باشد.

 

2-1 ارتباط

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به ارتباطات به صورت زیر می باشد:

 

1-2-1 هزینه های مشخص مانند هزینه های مکالمات از راه دور و هزینه های تلفنهای موبایل مستقیما توسط تأمین کننده خدمات برای [نام شرکت شما] صورت حساب می شود.

 

2-2-1 با توجه به دیگر هزینه هایی که مستقیما توسط تأمین کننده های خدمات برای [نام شرکت شما] صورت حساب نشده، هر وقت که ممکن باشد، هزینه هایی که می تواند مستقیما به هر دو طرف نسبت داده شود، به صورت نسبی تعیین می شود. در صورتیکه هزینه هایی برای هر دو طرف تأمین کننده خدمات و [نام شرکت شما] به وجود آمده و تعیین ترجیحی ممکن نباشد، [تعداد درصد] از این هزینه ها به عهده [نام شرکت شما] قرار خواهند گرفت.

 

3-1 ماشینهای فتوکپی/ فاکس

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به ماشینهای فتوکپی و فاکس به صورت زیر   می باشد:

1-3-1 [تعداد درصد] هزینه ها برای تجهیزات مورد استفاده انحصاری [نام شرکت شما]؛ و

 

2-3-1 [تعداد درصد] هزینه ها برای تجهیزات مورد استفاده توسط هر دو طرف [نام شرکت شما] و تأمین کننده خدمات.

 

4-1 پشتیبانی سخت افزار/ کامپیوتر میزی

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به پشتیبانی سخت افزاری و کامپیوترهای شخصی به صورت زیر می باشد:

 

1-4-1 تمام سخت افزارهای خریداری شده توسط تأمین کننده خدمات از طرف [نام شرکت شما] مجدداً بر عهده [نام شرکت شما] قرار می گیرد؛ و

 

2-4-1 [تعداد درصد] هزینه ها برای تجهیزات مورد استفاده توسط هر دو طرف.

 

5-1 مجوزهای نرم افزار

 

هزینه ها و مخارج مربوط به مجوزهای نرم افزار، سیستمهای عامل و دیگر برنامه های کامپیوتر به صورت زیر می باشد:

 

1-5-1 مجوزها تبدیل به سرمایه شده اند و در آینده کاهش بهای مجوزها بر اساس [تعداد درصد]: [تعداد درصد] بین طرفین تقسیم خواهد شد. بازپرداخت مجوز نرم افزار به صورت ماهانه توسط تأمین کننده خدمات به [نام شرکت شما] انجام خواهد شد. هر ماه این مبلغ که بدهی تأمین کننده خدمات به [نام شرکت شما] است، علیه پاداش بدهی تأمین کننده به [نام شرکت شما] در ان ماه جبران خواهد شد و از فاکتور پاداش مربوطه کم می شود.

 

6-1 هزینه های متفرقه

 

هزینه ها و مخارج مربوط به خدمات تعریف شده به صورت زیر خواهد بود:

 

1-6-1 [تعداد درصد] از هزینه های اداری که قبلاً تعریف نشده اند و بر عهده [نام شرکت شما] قرار گرفته اند.

 

7-1 شرایط خاص

 

اصل تخصیص هزینه برای خدمات مربوط به مدیریت سیستمهای اطلاعاتی به صورت زیر خواهد بود:

 

1-7-1 در خدمات مربوط به مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، [تعداد درصد] اختصاص یافته به [نام شرکت شما] بر پایه تعداد کاربران کامپیوتر در مورد هر تأمین کننده و [نام شرکت شما] می باشد و در صورتیکه تعداد کاربران تأمین کننده خدمات یا [نام شرکت شما] تا بیش از [تعداد درصد] تغییر یابد، تعدیل خواهد یافت.

 

2- منابع انسانی

 

تخصیص مبالغ بیانگر تمام هزینه ها و مخارج منطقی به وجود آمده توسط تأمین کننده خدمات در اجرای خدمات مربوط به منابع انسانی این توافق نامه به صورت زیر تنظیم می شود:

 

1-2 هزینه های مربوط به کار

 

مبالغ بیانگر هزینه ها و مخارج مربوط به کار به صورت زیر خواهد بود:

 

1-1-2 [تعداد درصد] پاداش کارمندان تأمین کننده خدمات در دپارتمان منابع انسانی.

 

در مورد هر فرد، اجزای واحد پاداش هر کارمند بر پایه هزینه کل که شامل حقوق، پاداش، جوایز، تشویقی ها، منافع، پرداخت مرخصی، مرخصی دریافتی، مرخصی بیماری، اضافه کار موجود و دیگر پاداش های بدهی تأمین کننده خدمات به کارمند است، می باشد.

 

2-2 هزینه های مشاور

 

هزینه ها و مخارج مرتبط با مشاوران به صورت زیر می باشد.

 

1-2-2 هر جا که ممکن باشد، هزینه هایی که می تواند به صورت مستقیم به هر دو طرف تأمین کننده خدمات و [نام شرکت شما] نسبت داده شود، به صورت نسبی تخصیص می یابد. در مواردیکه هزینه ها برای هر دو طرف به وجود آمده اند یا اختصاص ترجیحی امکان ندارد، [تعداد درصد]  کل هزینه ها به [نام شرکت شما] اختصاص خواهد یافت.

 

3-2 هزینه های تقسیم بندی حقوق و منافع

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به تقسیم بندی حقوق و منافع به صورت زیر       می باشد:

 

1-3-2 هر جا که ممکن باشد، هزینه هایی که می تواند به صورت مستقیم به هر دو طرف [نام شرکت] و [نام شرکت] نسبت داده شود، به صورت نسبی تخصیص می یابد. در صورتیکه هزینه ها برای هر دو طرف [نام شرکت] و [نام شرکت] به وجود آیند و در صورتیکه تخصیص ترجیحی ممکن نباشد، [تعداد درصد] هزینه ها به [نام شرکت] اختصاص می یابند.

 

4-2 هزینه های قانونی

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به هزینه های قانونی به صورت زیر می باشد:

 

1-4-2 تمام هزینه های قانونی به وجود آمده توسط تأمین کننده خدمات از طرف [نام شرکت شما]، توسط تأمین کننده مجدداً بر عهده [نام شرکت شما] قرار خواهد گرفت.

 

2-4-2 در صورتیکه هزینه های قانونی توسط تأمین کننده از طرف هر دوی تأمین کننده و [نام شرکت شما] به وجود آید یا در جایی که تخصیص ترجیحی ممکن نباشد، [ تعداد درصد] تمام هزینه ها بر عهده [نام شرکت شما] خواهد بود.

 

5-2 مخارج آموزش

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به آموزش به صورت زیر خواهد بود:

 

1-5-2 [تعداد درصد] هزینه های مربوط به آموزش کارمندان [نام شرکت شما]

 

6-2 هزینه های جانبی

 

تخصیص هزینه ها و مخارج مربوط به خدماتی که هنوز تعریف نشده اند به صورت زیر می باشد:

 

1-6-2 [تعداد درصد] دیگر هزینه های اداری که هنوز تعریف نشده و به [نام شرکت شما] تخصیص یافته اند.

 

  


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//