تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی کسب يار نمونه های اسناد واگذاری حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر (با حفظ برخی از حقوق)


 واگذاری حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر (با حفظ برخی از حقوق)


واگذاری حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر (با حفظ برخی از حقوق)

 

 

واگذاری حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر

(با حفظ برخی از حقوق)

 

         

توافقنامه واگذاری حقوق مربوط به نرم افزار

 

ما بین:          [مالک نرم افزار] ("مالک نرم افزار")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [خریدار نرم افزار] ("خریدار نرم افزار")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح محتویات:

 

الف) "مالک نرم افزار" ضمن التزام، اعلام می دارد که اختیار کامل در مالکیت، منافع و حقوق مربوط به برنامه های نرم افزاری (نام کامل برنامه)، ذکر شده در جدول "الف" (که من بعد نرم افزار خریداری شده نامیده خواهد شد)، و شامل علائم تجاری، حق طبع و نشر، نامهای تجاری، نشانهای خدماتی، حق امتیازها و حقوق مالکانه همراه با نرم افزار، می باشند.

 

ب‌)   "مالک نرم افزار"، نرم افزار را بر اساس ضوابط "قانون مجوز آخرین کاربر"، برای عموم بازاریابی نموده که نوع آن در جدول "ب" تعیین شده است.

 

پ) در جدول "پ"، فهرست اشخاص ثالثی که "مالک" به آنها مجوز استفاده از نرم افزار را به موجب مقررات "قانون مجوز آخرین کاربر" ارائه نموده است، به همراه نام شرکت، آدرس و شماره تلفن صاحبان مجوز قید شده است.

 

ت‌)   "خریدار نرم افزار"، قصد خرید کلیه حقوق و منافع مربوطه را از "مالک" داشته و تمامی مسئولیت های قانونی فوق را، متعهد می گردد.

 

ث‌)   "مالک نرم افزار" در صدد فروش نرم افزار به خریدار و انتقال و واگذاری مجوز بر اساس قانون یاد شده به خریدار مطابق با شروط مندرج در این قرارداد، می باشد.

 

ج‌)    "مالک نرم افزار"، در صدد داشتن حقوق محدودی بر استفاده از نرم افزار، تا حدی که با مجوز استفاده خریدار غیر مرتبط باشد، بوده و همچنین امکان درخواست برای   عودت برخی از حقوق واگذاری شده به منظور استفاده از نرم افزار بایستی برای وی میسر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

لحاظ عوضین مقرر قراردادی و اطلاع طرفین از مفاد آن، طرفین شروط راجع به خرید و فروش نرم افزار را به شرح ذیل، توافق می نمایند:

 

1.     خرید و فروش

 

1-1.       "مالک نرم افزار" بدین وسیله از بابت ثمن مقرر، با توجه به شروط قرارداد، تمامی حقوق ، عنوان مالکیت و منافع متعلقه فارغ از حقوق افراد غیر در آن که شامل ولی نه محدود به حقوقی چون حق طبع و نشر، حقوق انحصاری مالک مطابق قانون کشور ]کشور[، علائم تجاری، نام های تجاری استفاده شده در ارتباط با نرم افزار موضوعه با نام ]ذکر نام نرم افزار[ را به "خریدار نرم افزار" منتقل می نماید.

 

1-2.       حقوق منتقله و واگذار شده به خریدار شامل ولی نه محدود به موارد ذیل می باشد:

 

             ]حقوق متعلقه و انتقال یافته، ذکر شود [

 

1-3.       حق طبع و نشر نرم افزار موضوع قرارداد و تمامی اجزاء و عملکرد های متعلق به آن، شامل ولی نه محدود به حقوق موجود تحت قانون حق طبع و نشر ثبت شده ]شماره ثبت [، در کشور ]کشور [ بوده  و اصل گواهی ثبت تحویل خریدار خواهد شد.

 

1-4.       تمامی حقوق طبع و نشر بین المللی و یا حق مربوط به حمایت از حق کپی برداری مطابق تمامی قوانین بین المللی، معاهدات و کنوانسیونها و حق طبع و نشر مطابق مقررات تمامی کشورهای جهان، موضوع انتقال خواهند بود.

 

1-5.       حق مالکیت، منافع متعلق در رسانه ها حاوی کپی های برنامه خریداری شده که شامل و نه محدود به سی دی، دیسک های فلاپی و سایر رسانه های حاوی کپی های نرم افزار خریداری شده ، همگی موضوع قرارداد می باشند.

 

 

1-6.       تمامی حقوق، عنوان مالکیت و منافع موجود در اسناد، دستورالعمل ها، فایلها و سایر اسناد و مواد مرتبط با نرم افزار و تمامی حقوق مالکانه شامل کپی برداری و سایر حقوق مرتبط با آن.

 

1-7.       تمامی حقوق، عناوین و منافع "مالک نرم افزار" در تغییر و تعدیل، تقویت، بهبود، آثار مشتق شده، مبتنی بر کل نرم افزار یا قسمتی از آن، موضوع انتقال می باشند.

 

1-8.       تمامی حقوق، عناوین مالکیت و منافع "مالک نرم افزار" مطابق تمامی مجوز ها، قرارداد ها، عقود و سایر اسنادی که نسبت به آن "مالک نرم افزار" طرف عقد بوده و یا شخص ثالث ذینفع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به نرم افزار موضوع خرید، طرف عقد می باشد.

 

1-9.       تمامی حقوق انعقاد عقود مجوز ها با طرفین عقودی که به طور قانونی نسخه های اشتراکی نرم افزار را، خریداری کرده باشند.

 

1-10.  فهرست تمامی مشتریان، کاربران و سایر اسناد مرتبط.

 

1-11.  "خریدار" به "مالک نرم افزار" حقوق غیر محدود و غیر قابل فسخ، دائمی و جهانی در استفاده، نمایش، انتشار، ایفاء، مجوز به غیر، پخش، تکثیر، تغییر و تقویت نرم افزار را تا حدی که به اهلیت و اختیار خرید تجاری "خریدار" به موجب قانون آخرین کاربر خللی نرسانده ، اعطاء می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-12.  "مالک نرم افزار" به فروش یا اعطای نرم افزار به عموم، به گونه ای که فروش وی مشابه استفاده آخرین کاربر از نرم افزار باشد، مجاز نیست.

 

2.     منابع اشتراکی

 

2-1.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" به "خریدار" فهرست جامعی از وب سایت ها، بسته بندی نرم افزار و سایر رسانه های حاوی نرم افزار را که به عنوان نسخه های اسناد اشتراکی نرم افزار تلقی می شوند، انتقال خواهد داد.

 

2-2.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" فهرست جامعی از تمامی اطلاعات در تصرف خویش در خصوص کاربران نرم افزاری که اقدام به بارگذاری آن از سایت های اینترنتی نموده اند و به عنوان مشترکین نرم افزار تلقی می گردند، را در اختیار "خریدار" قرار خواهد داد.

 

2-3.       "خریدار" تمامی حقوق راجع به درآمد های ناشی از اعطای مجوز نرم افزار را که حاصل منابع اشتراکی به غیر باشند، دارا می باشد.

 

 

2-4.       "مالک نرم افزار" ضمن تعهد به "خریدار نرم افزار" اعلام می دارد که هرگز نرم افزار را از هیچ منبعی بطور رایگان، واگذار نکرده است.

 

3.     تحویل رسانه و اسناد

 

3-1.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" به "خریدار نرم افزار"، موارد ذیل را انتقال خواهد داد: الف) کلیه رسانه های حاوی کپی های نرم افزار به هر شکلی که باشند. ب) کلیه رسانه های حاوی کد فرمت های نرم افزار. پ) سه کپی اصلی از نرم افزار بروی سی دی که حاوی کد منبع و اشکال کد نرم افزار باشد. ت) تمامی اسناد مربوط به فایلهای کمکی و سایر اسناد توصیف شده در قرارداد .ث)  فهرست مشتریان، مشترکین و سایر فهرست های مقرر در قرارداد. ج) اصل گواهی ثبت حقوق واگذار شده نرم افزار. چ) اصل واگذاری حق طبع نشر، به طوریکه در اداره ثبت علائم تجاری و حق طبع و نشر قابل ثبت باشد. ح) سایر گزارشات و اسناد متضمن نرم افزار موضوعه، اعم از گزارش خطاهای آن، ویروس، شکایات مشتریان، توسعه مشتریان، طرحهای توسعه ای، مشخصات فنی، پیشنهادات، اساسنامه های داخلی و مکاتبات مربوطه.

 

3-2.       "مالک نرم افزار"، اسناد و رسانه های ضروری  که به منظور اعطای چنین مجوزی لازم می باشد، را حفظ خواهد نمود. این اسناد و رسانه ها حاوی رونوشت های کد منبع، اسناد سیستم، اصول اجراء، نمودارها و سایر مواردی که لازمه مالکیت نرم افزار هستند، می باشند.

 

4.     تضمینات و تعهدات "مالک نرم افزار"

 

"مالک نرم افزار" به منظور ایجاد انگیزه و تشویق "خریدار" در خرید نرم افزار، تضمینات و تعهدات مربوط به هر یک از موارد ذیل را ارائه می نماید:

 

4-1.       "مالک"، کلیه حقوق انحصاری را اعم از تمامی حقوق معنوی و مادی کلیه اجزاء نرم افزار و سایر اقلام منتقله را دارا می باشد و نرم افزار موضوع قرارداد به علائم و اسرار تجاری یا سایر حقوق مالکانه هیچ طرفی، خللی نخواهند رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2.       "مالک نرم افزار" (و کارکنان وی) با حسن نیت، کلیه امورات راجع به توسعه نرم افزار را اجرا نموده اند به طوری که تمامی اقلام منتقله متعلق به "مالک" قرارداد بوده و حق طبع و نشر آن مطابق قانون طبع و نشر کشور ]کشور[ می باشد.

 

4-3.       نرم افزار خریداری شده از هر گونه موانع قانونی اعم از حق حبس، دعاوی، توقیف ها، بازداشت یا سایر حقوق متعلق به شخص ثالث، فارغ می باشد.

 

4-4.       نرم افزار موضوعه به عنوان اثر اصلی "مالک"، تحت قانون حمایت از حق کپی برداری ]کشور[ می باشد، و با انتقال آن به موجب این قرارداد، حقوق مذکور به "خریدار"، منتقل خواهند شد.

4-5.       از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد یا بعد از آن ، "مالک نرم افزار" نمی بایست اطلاعات مربوط به نرم افزار را افشاء کرده و همچنین وی ملزم است تا اقدامات لازم برای حفظ آن از افشاء یا استفاده غیر در خصوص توسعه نرم افزار، را اتخاذ نماید. "صاحب نرم افزار" ضمن تائید اعلام می دارد که تمامی اطلاعات فنی مالکانه مرتبط با نرم افزار را منتقل نموده و افشاء، انتشار و استفاده از چنین اطلاعاتی، آثار سوء در حق "خریدار" در استفاده از نرم افزار را در بر خواهد داشت به نحوی که چنین اطلاعاتی به عنوان اسرار تجاری "خریدار نرم افزار"، تلقی خواهند شد.

 

4-6.       تمامی کد منبع نرم افزار و سایر مشخصات فنی برنامه ها به عنوان اسرار تجاری بوده و پشتیبانی شده و به غیر افشاء نخواهد شد. تمامی کارکنانی که به نحوی به آنها دسترسی داشته اند به انعقاد عقد لازم الاجراء از محرمانه بودن اطلاعات، ملزم می باشند.

 

4-7.       ابلاغیه های متناسب در خصوص حق طبع و نشر، مشمول تمام انتشارات نرم افزار موضوعه می باشد.

 

4-8.       هر مقاطعه کار مستقلی که در یکی از جوانب توسعه نرم افزار مشارکت داشته اند، تمامی حقوق خویش را به "صاحب نرم افزار" انتقال داده اند، طوری که با انتقال قرارداد حاضر، "خریدار" مالکیت مطلق و تام از کلیه جوانب نرم افزار را داشته و مشمول هیچ دعوی از ناحیه چنین مقاطعه کاران مستقلی، نخواهد بود.

 

4-9.       "صاحب نرم افزار" هیچ گونه قرارداد پخش، بازاریابی به غیر، اعطای مجوز یا سایر قراردادهای انتقال دهنده حقوق یا ایجاد تعهد در فروش، تبلیغ یا بازاریابی نرم افزار خریداری شده را نخواهد داشت.

 

5.     قراردادهای اعطاء مجوز

 

5-1.  "صاحب نرم افزار" ضمن تائید، اعلام می دارد که حقوق واگذار شده به "خریدار" را به هیچ فردی، غیر از طرفینی که اجازه استفاده از نرم افزار را به موجب "قانون مجوز آخرین کاربر"، که فهرست آنها در جدول "ب" ذکر شده است، واگذار نکرده است.

 

5-2.  "صاحب نرم افزار" ضمن تائید، اعلام می دارد که مجوز های لازم الاجراء آخرین کاربران، بطور جامع در فهرست ضمیمه جدول "ب" آمده و تنها مجوزهای آخرین کاربران ضم در جدول "الف" در ارتباط با مجوز حقوق نرم افزار موضوعه، استفاده شده است و این مجوزات از شکلی که ضمیمه شده، تغییر و تعدیل نشده است.

 

5-3.  نه "مالک نرم افزار" و نه هیچ فرد دیگری که صاحب مجوز آخرین کاربر می باشد، مطابق چنین مجوزهایی، هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4.  "صاحب نرم افزار" ضمن تائید، اعلام می دارد که هیچ گونه خدماتی در مطابقت با مجوز آخرین کاربر اعم از: آموزش، پوششهای گارانتی، توسعه نرم افزار و تقویت، پشتیبانی مشتری یا سایر خدمات یا جبران غرامت "مالک نرم افزار" لازم به ارائه نمی باشند. و "خریدار"  هیچ گونه تعهدی در قبال هزینه های ناشی از موارد فوق نخواهد داشت.

 

5-5.        "مالک نرم افزار" ضمن تعهد، اعلام می دارد که تمامی مجوزات آخرین کاربر مطلقاً به "خریدار" بدون نیاز به کسب رضایت و تائیدیه از ناحیه افراد غیر، انتقال می یابد.

 

5-6.        بدین وسیله تمامی مجوزات آخرین کاربر به "خریدار" منتقل و واگذار شده است، به استثنای آنچه که صراحتاً در این قرارداد وضع شده اند. "خریدار" تمامی مسئولیت ها را به غیر از مسئولیت های که  "مالک" قبل از انعقاد عقد داشته است، متحمل خواهد شد.

 

5-7.        "مالک نرم افزار"، تمامی مبالغ پرداخت شده به وی در ارتباط با مجوز آخرین کاربر که قبل از تاریخ عقد باشند را حفظ خواهد نمود. "خریدار نرم افزار" در آمدهای دریافت شده بعد از تاریخ یا از تاریخ انعقاد عقد را دریافت خواهد نمود.

 

5-8.        "مالک نرم افزار"، به اطلاع  رسانی به کلیه کاربران مندرج در جدول "ب"، در خصوص فروش نرم افزار و انتقال آن به "خریدار"، ملزم می باشد. اطلاع رسانی می بایست مورد رضایت "خریدار" بوده و ظرف ده روز از تاریخ آن، انتقال یابد. هر گونه ابلاغ و اطلاعیه ای در خصوص نرم افزار خریداری شده، می بایست مستقیماً به "خریدار" به ارائه شود.

 

6.     اسناد انتقال و سایر اقدامات

 

6-1. از تاریخ اجرای قرارداد، "مالک نرم افزار" به اجرای اسناد انتقال یافته و اتخاذ اقدامات ضروری مقرر توسط "خریدار" در انتقال مالکیت به "خریدار" و ثبت انتقالات در دفاتر دولتی و تائید مالکیت "خریدار" در قبال اشخاص ثالث، متعهد می باشد.

 

6-2.شروط اجرای اسناد و اتخاذ اقدامات بیشتر شامل، ولی نه محدود به موارد ذیل می باشد: الف) اجراء، تائید و تحویل گواهی نامه، انتقالات، اسناد، بارنامه ها، گواهی های تائید و غیره. ب) ارائه گواهی دادگاه دال بر تائید مالکیت و انتقال. پ) اجرای گواهی بازرسی. پ) سایر اقدامات متعارف مورد درخواست "خریدار".

 

6-2. "خریدار" از تاریخ عقد قرارداد، متعهد به اجرای اسناد بوده و می بایست اقدامات لازم متعارف که توسط "مالک" برای تائید و تنفیذ استفاده از مجوز نرم افزار لازم است، را اتخاذ نماید.


7.     محدودیتهای مربوط به تعهدات

 

7-1. "مالک نرم افزار" ضمن تائید تعهدات قراردادی، توافق می نماید که عملکرد نرم افزار کاملاً مطابق با مشخصه های نرم افزار است که به "خریدار" تحویل داده شده اند. "مالک نرم افزار" بابت هزینه های اجرای نرم افزار مطابق با آخرین کاربر در قبال "خریدار"، مسئول می باشد.

 

7-2. به غیر از مواردی که بطور معین در این قرارداد تعهد شده اند، "مالک نرم افزار" قابلیت تجاری بودن و تناسب نرم افزار با اهدافی خاص را از خود، سلب مسئولیت می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     مقررات متفرقه

 

8-1. کلیه ابلاغات یا اطلاع رسانی های که مطابق شروط این قرارداد می باشند، می بایست به صورت کتبی بوده و زمانی تحویل داده شده تلقی خواهند شد که از طریق پست الکترونیکی به آدرس های ذکر شده در ذیل ارسال شده باشند، به استثنای اعلام فسخ قرارداد که می بایست به صورت کتبی و به وسیله پست سفارشی یا پست دو قبضه برای تحویل ارسال شوند، که ]تعداد [روز پس از تاریخ ارسال، تحویل داده شده تلقی خواهد شد. آدرسهای پست الکترونیکی به صورت ذیل  می باشند:

 

                 در صورت پست به "خریدار" :    ]آدرس پست الکترونیکی[

 

                      در صورت پست به "مالک" :    ] آدرس پست الکترونیکی[

 

8-2. انتقال این قرارداد، حقوق و تعهدات آن به جزء درخواست "مالک" جهت انتقال  آنها ممکن نخواهد بود و در صورت انتقال، هر کاربر یا خریداری می تواند از مزایای مربوط به این انتقال استفاده نماید.

 

8-3. تفسیر این قرارداد به موجب توافق طرفین، مطابق قانون ]کشور/استان[ خواهد بود.

 

8-4. قرارداد یکپارچه و با اطلاع کامل طرفین از مفاد آن بوده و فاسخ کلیه مذاکرات و مباحثات قبلی، توافقات، پیشنهادات، استنباطات شفاهی یا کتبی فی ما بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد، می باشد. تغییر و اصلاح قرارداد تنها با توافق کتبی نمایندگان مجاز طرفین، مقدور می باشد. اسقاط حق نقض در مقابل طرف دیگر قرارداد، باعث اسقاط حق نقض آتی نخواهد شد.

 

در حضور شاهدان، با تائید و تصدیق مراتب فوق، طرفین در تاریخ قید شده در بالا و با اطلاع کامل از مفاد و اهمیت آن و با قصد الزام به قرارداد بر اساس مفاد آن، این قرارداد را امضاء نموده اند.

 

مالک نرم افزار                                                 خریدار نرم افزار

 

                                                                                                                   

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                    

                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//