تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 قرارداد رهن


قرارداد رهن
  
 
قرارداد رهن
 
قرارداد رهن

 
ما بین:        [نام شركت شما] ("راهن")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 
[آدرس كامل شما]

 
و:                 [نام مرتهن] ("مرتهن")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 
[آدرس كامل]

 
منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.
 
شرح بخشی از محتویات سند:
 
از آنجاییكه "راهن" مبلغ [مبلغ]، به پول رایج [كشور] به "مرتهن" مقروض است، توافق می نماید که مبلغ مورد نظر را  به همراه سود آن، با توجه به شرایط مشخص داده شده توسط خودش، به "مرتهن" بپردازد.
 
 
1- توضیح دارایی، حق تصرف مال: "مستقلات"
 
بنابراین، با توجه به مستقلات و مبلغ اشاره شده در بالا، و جهت ضمانت پرداخت قرض كه در اینجا توضیح داده شده است، "راهن" دارایی واقع در [شهر/ استان] را كه در ضمیمه "الف" توضیح داده شده است، به صورت ذیل با "مرتهن" معامله كرده، فروخته و انتقال می دهد:
 
همراه با تمام یا هر بخشی از ساختمانها، سازه‌ها، و دیگر پیشرفتهای واقع در دارایی توضیح داده شده در اینجا، و
 
همراه با تمام یا یكی از املاك استیجاری، منازل، سواحل رودخانه و حقوق نواحی ساحلی و متعلقات پیوسته به آن كه شامل تمام حقوق ورود و خروج دارایی مجاور می‌باشد (چه آن حقوق در حال حاضر موجود باشد یا بعداً بوجود آید)، چه در حال حاضر مالك داشته باشد و چه از این پس توسط "راهن" به دست آید، همراه با اصلاح یا اصلاحات، باقیمانده یا باقیمانده‌ها، اجاره‌بها ها، پی‌آمدها و سودهای آن؛ و همچنین تمام دارایی، حقوق، سند، سود، دعوی و درخواست "راهن" به تمام بخشهای آن.
 
همراه با تمام ماشین آلات، دستگاهها، تجهیزات، لوازم، اثاثیه ضمیمه شده به دارایی مورد نظر، چه به  
صورت ضمنی و چه به صورت بالفعل كه شامل تمام لوازم تجاری، خانگی و تزئینی و اسباب دارایی شخصی (كه در اینجا مجموعاً تجهیزات نامیده می‌شود) و هم اكنون یا از این پس در دارایی نامبرده یا بخشی از آن قرار دارد و برای اداره دارایی یا بخشی از آن مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده است و "راهن" مالك آن است یا از آن استفاده خواهد نمود و،  

همراه با تمام موارد مشترك وابسته به بخشی كه تمام مستقلات یا بخشی از آن است و،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تمام موارد توضیح داده شده در بالا كه توسط این رهن متوقف شده‌اند، برای داشتن و نگه داشتن مستقلاتی كه برای استفاده و بهره‌وری "مرتهن" برای همیشه داده شده است، به وی ارائه شده است.
 
 
2- قاعده بازخرید
 
در صورتیکه "راهن" مجبور باشد، همانطور كه در اخطاریه آمده است، می بایست مبلغ اصلی [مبلغ] را همراه با سود و سررسید نهایی آن كه قبلاً پرداخت نشده است، در آدرس ذكر شده در اخطاریه یا هر آدرسی كه "مرتهن" مشخص می‌كند، ، سریعاً به "مرتهن" بپردازد، مگر در صورتیكه با توجه به شرایط اخطاریه اجرا شده توسط "راهن" فرصت اصلاح یا تمدید قرارداد وجود داشته باشد که در این صورت این اسناد باید متوقف و باطل شود، در غیر این صورت این اسناد به قوت خود باقی خواهند بود.
 
 
3- تعهدات "راهن"
 
"راهن" و "مرتهن" توافق می‌كنند كه:
 
الف_ بدهی ضمانت شده: این رهن ضمانتی برای اخطار ها، بدهی، الزامات، و سایر قرضهای بوجود آمده تحت این رهن یا اخطاری كه هر از گاهی اصلاح شده، تغییر ‌یافته و یا تكمیل می‌شوند و تمام نوسازیها، تغییرات یا تمدیدات قبلی (كه در اینجا مجموعاً بدهی ضمانت شده نامیده می‌شوند) و تمام بدهی ضمانت شده با اولویت یكسان به عنوان مبالغ قرض در تاریخ ذکر شده، می‌باشد.
 
ب_ اجرای اخطار رهن: "راهن" باید تمام شرایط مطرح شده و اخطاریه را اجرا كرده، با آن موافقت نماید و سریعاً با پول رایج كشور [كشور]، بدهی ضمانت شده را همراه سود در نظر گرفته شده در اخطاریه به "مرتهن" باز پرداخت نماید.
 
پ_ میزان پرداخت غیر از مبلغ اصلی و سود: "راهن" موظف است كه مبالغ زیر را وقتی قرض و قابل پرداختند، بپردازد: (1) تمام مالیاتها، چه كلی و چه خصوصی، و سایر هزینه‌های مالیاتی وضع شده در مورد یا علیه مستقلات، سند یا قرض ضمانت شده یا سود "مرتهن" در مستقلات یا الزاماتی كه بدین وسیله ضمانت شده‌اند. (2) حق بیمه‌های آتش سوزی و سایر بیمه‌نامه‌های پوشش دهنده مستقلات كه بدین وسیله درخواست شده است. (3) اجاره‌بهای زمین یا سایر اجاره‌بهاهای اجاره‌نامه. (4) دیگر مبالغ مرتبط با مستقلات یا بدهی ضمانت شده قابل پرداخت توسط "راهن".
 
ت_ بیمه: "راهن" باید مستقلات را علیه خطراتی كه برای چنین داراییهایی واقع در [شهر/استان] عادی و معمول می باشد، بیمه كند.
 
ث_ نگهداری دارایی: "راهن" باید مستقلات را در شرایط مناسب حفظ و نگهداری نماید و از مخارج بیهوده پرهیز نماید.
 
ج_ رهن قبلی_ با توجه به رهن قبلی، "راهن" بدین وسیله موافقت می‌كند: (1) سریعاً تمام اقساط مبلغ اصلی و سود و تمام مبالغ و هزینه‌های قابل پرداخت رهن قبلی را بپردازد. (2) طی مدت مشخص شده در رهن قبلی، تمام شرایط و الزامات لازمه را انجام بدهد. (3) سریعاً "مرتهن" را از هر اخطار صادر شده و قصور از شرایط و موارد لازم‌الاجرا توسط "راهن" تحت رهن قبلی مطلع سازد. (4) "راهن" نباید بدون رضایت كتبی "مرتهن" قبلی، خواستار پیشرفتهای اداری باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
4- قصورات
 
الف_ قصور (کوتاهی): پیش‌آمد هر یك از موارد زیر قصور محسوب میشود، در صورتیكه قصور پولی باشد و طی [تعداد] روز بعد از اخطار كتبی پیش‌آمد بهبود نیابد و یا در صورتیكه قصور غیر پولی باشد و طی [تعداد] روز پس از اخطار "مرتهن" بهبود نیابد، : (الف) "راهن" نتواند بدهی ضمانت شده یا هر بخشی از آن، مالیاتها، حق بیمه و دیگر هزینه‌های ذكر شده در اینجا را وقتی كه قرض و قابل پرداخت هستند، بپردازد. (ب) هر نوع ضمانت مادی "راهن" كه در اینجا یا در اخطاریه آمده باشد، به لحاظ مادی نادرست و گمراه‌كننده باشد. (ج) "راهن" به لحاظ مادی در انجام و اجرای شرایط و الزامات آمده در این رهن یا اخطار ناموفق باشد. (د) مراحل مسدود سازی (چه قضایی و چه غیره) بر اساس رهن یا حق تصرفی كه توسط بخشی از مستقلات، تضمین شده ‌و الویت این رهن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انجام شده‌ باشد.
 
ب:گزینه‌های "مرتهن" در صورت نقض: در صورت نقض رهن، "مرتهن" می‌تواند بلافاصله هر یک از موارد ذیل را انجام دهد: (الف) كل بدهی تضمین شده را كه شامل وجوه مالیات، قراردادهای بیمه، حقوق تصرف و هزینه‌های وكالت مشخص شده در اینجاست، بدون اخطار به "راهن" (چنین اخطاری بدین وسیله از قانون مستثنی می‌گردد) یكجا از طریق مسدود سازی یا روشهای دیگر، قرض و قابل وصول گرداند. (ب) تمام غراماتی را كه تحت كد بازرگانی یكسان در دسترس دارد، تعقیب نماید و  موافقت می‌گردد كه اخطار [تعداد] روزه مربوط به زمان، تاریخ و مكان حراج مورد نظر باید منطقی باشد. (ج) در صورتیكه "مرتهن" تصمیم بگیرد سررسید بدهی تضمین شده را تسریع كند و بدهی تضمین شده را به صورت یكجا یا هر طور كه در رهن آمده قرض و قابل پرداخت اعلام كند، "مرتهن" حق تعقیب  تمام حقوق و غرامات "مرتهن" برای وصول این بدهی تضمین شده را چه از طریق رهن، توافق، قانون تساوی حقوق یا هر روش دیگری ، خواهد داشت.
 
 
5- حقوق تصرف قبلی
 
"راهن" باید مستقلات را از تمام حقوق تصرف قبلی (غیر از موارد مورد رضایت "مرتهن") مبرا نگه دارد.
 
 
6- اخطاریه، درخواست و تقاضا
 
هر اقدامی برای اخطار، درخواست یا تقاضا باید به صورت كتبی انجام گیرد و درخواست یا تقاضا باید با توجه به شرایط مرتبط با اخطار تحویل شود.
 
 
7- معنی كلمات
 
هر جا كه كلمه "راهن" و "مرتهن" استفاده شود، تمام افراد و موسسات (و اگر موسسه باشد، مدیران و كارمندان و آژانسهای آن) و دیگر افراد یا مجموعه‌ها و وراث، مجریان، مدیران، جانشینان قانونی و وصی طرفین و تمام افراد تحت حمایت آنها را شامل می‌شود. ضمایر مورد استفاده، هر دو جنس و جمع یا مفرد را شامل شود. كلمه اخطار، یك یا تعداد بیشتری اخطار را شامل می‌شود و به علاوه با ساخت گرامری جملات مطابقت دارد.
 
 
8- قابلیت جداسازی
                               
در صورتیكه هر یك از شرایط این رهن یا دیگر مدارك حق تصرف یا كاربرد آنها به هر دلیلی، باطل یا غیر قابل اجرا باشد، سایر الزامات سند و كاربرد شرایط برای دیگر افراد و مجموعه‌ها تحت تاثیر قرار نگرفته و تا جاییكه قانون مجاز می داد اجرا خواهد ‌شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9- قانون حاكمه
 
شرایط و الزامات این رهن باید طبق قوانین [شهر/ استان] اجرا شوند. پرداخت سود یا بدهی كه بخشی از آن توسط این رهن تضمین شده است، نباید از حد مجاز قانونی تجاوز كند. پرداخت بیش از حد مبلغ باید همانطور كه در اخطاریه آمده، با توجه به مبالغ پرداخت شده توسط "راهن" یا دریافت شده توسط "مرتهن"،پرداخت شود.

 
10- عناوین تشریحی
 
عناوین تشریحی مورد استفاده در اینجا فقط برای راحتی ارجاع هستند و تاثیری در تعیین حقوق یا الزامات "راهن" یا "مرتهن" ندارد و بنابراین برای شرح استفاده می‌شوند.

 
11- دستمزد وكالت
 
همانطور كه در این رهن مورد استفاده قرار گرفته است، هزینه‌های وكالت شامل، اما نه محدود به هزینه‌های بوجود آمده در تمام مراحل وصول، اجرا و ساخت قبل، طی و بعد از دادخواست، دعوی و درخواستها می باشد. هزینه‌های وكالت همچنین شامل شارژهای ساعتی برای متصدیان قانونی و دیگر كارمندان فعالیت كننده تحت نظارت وكالت، می باشد.
 
 
12- تبرئه
 
اخطاری كه این رهن تضمین می‌كند، اخطاری غیر مرجع می باشد و باید تنها برای سود "راهن" در مستقلات توضیح داده شده در اینجا اجرا شود.

در حضور شاهدان، طرفين، اين توافقنامه را در تاريخ ذکر شده در بالا امضاء نموده اند.
 
 

 راهن                                                            مرتهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
نماینده مجاز و دارای حق امضاء                         نماینده مجاز و دارای حق امضاء
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                  
نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                 نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//